satne_mV piatok 10. októbra 2008 sa o 1600 hod. uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby „Viacúčelový športový areál Krasňany – I. etapa Šatne a tribúna". Táto stavba rieši výstavbu šatní s tribúnou, napojenie na inžinierske siete a jeho komunikačné prepojenie.

V objekte sú navrhnuté 4 šatne pre futbalistov s  príslušným hygienickým vybavením, šatne pre rozhodcov a trénerov, tribúna pre cca 160 divákov a klubovňa. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky a bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.