Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022

Dokument na stiahnutie:   Dodatok č. 5 k VZN 1/2017
Vyvesené: 03.12.2021, zvesené: 31.12.2021


Rozpočet obce Krasňany na roky 2022 - 2024
Dokument na stiahnutie:   Rozpočet 2022 - 2024 kategórie
Vyvesené: 03.12.2021, zvesené: 31.12.2021


VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Krasňany, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie
Dokument na stiahnutie: 
VZN č. 1/2021
Vyvesené: 03.12.2021, zvesené: 31.12.2021


NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 Obce Krasňany o určení spádovej materskej školy s trvalým pobytom v obci Krasňany, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie
Obec Krasňany zverejňuje NÁVRH VZN č. 1/2021. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 1/2021 najneskôr do 02.12.2021:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie: NÁVRH VZN č. 1/2021
Vyvesené: 16.11.2021, zvesené: 02.12.2021


NÁVRH - Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
Obec Krasňany zverejňuje NÁVRH Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu Dodatku č. 5 k VZN 1/2017 najneskôr do 02.12.2021:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie:  NÁVRH - Dodatok č. 5 k VZN 1/2017
Vyvesené: 16.11.2021, zvesené: 02.12.2021


NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Dokument na stiahnutie: NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Vyvesené: 16.11.2021, zvesené: 02.12.2021


NÁVRH - Rozpočet na roky 2022 - 2024
Dávame do pozornosti návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu najneskôr do 02.12.2021:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie: NÁVRH Rozpočtu na roky 2022 - 2024 kategórie
Vyvesené: 16.11.2021, zvesené: 02.12.2021


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania
Obec Krasňany zverejňuje oznámenie o začatí konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 1. decembra 2021 (streda) o 16:00 hod. so stretnutím na mieste stavby - vodná stavba na parc. č. CKN 159/1 v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 11.11.2021, zvesené: 26.11.2021


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie územného konania na stavbu „12286-Krasňany-Rudné, rozšírenie NNK“. Stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.
Dokument na stiahnutie: pdfVV_Oznámenie o začatí územného konania
Vyvesené: 04.11.2021, zvesené: 19.11.2021


Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky2020 - 2030".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20
Vyvesené: 02.11.2021, zvesené: 18.11.2021


Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2".
Dokument na stiahnutie: pdfRozhodnutie zo zisťovacieho konania
Celý proces je zverejnený na www.enviroportal.sk
Vyvesené: 22.10.2021, zvesené: 16.11.2021


Verejná vyhláška
Dokument na stiahnutie: Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "13076-Krasňany-Rudné-Predĺženie NNK"
Vyvesené: 08.09.2021, zvesené: 23.09.2021


Verejná vyhláška
Dokument na stiahnutie: Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "12292-Krasňany-Dolina_Kúr, rekonštrukcia_234/ts/krasňany_kur"
Vyvesené: 08.09.2021, zvesené: 23.09.2021


Oznámenie strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokument na stiahnutie: PHSR ŽSK 2021+
Oznámenie o strategickom dokumentu je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn
Vyvesené: 31.08.2021, zvesené: 17.09.2021


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie kolaudačného konania na stavbu „12293-Krasňany-Dolina Kúr, rekonštrukcia 234/ts/krasňany_kur“ a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.09.2021 o 11:00 hod. so stretnutím pozvaných na Spoločnom obecnom úrade stavebnom, Krasňany 285.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška
Vyvesené: 16.08.2021, zvesené: 31.08.2021


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie kolaudačného konania na stavbu „13076-Krasňany-Rudné- Predĺženie NNK“ a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.09.2021 o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných na Spoločnom obecnom úrade stavebnom, Krasňany 285.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 16.08.2021, zvesené: 31.08.2021


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie územného konania na stavbu „13968-Krasňany-Bubáňové-Montáž ÚV na L 234/usek/81. Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov rozhodnutia (Spoločný obecný úrad Krasňany, areál Krasplastu, úradné dni Po 8:00 - 15:00 a St 8:00 - 17:00, obedná prestávka 12:00 - 13:00)
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška
Vyvesené: 16.08.2021, zvesené: 31.08.2021


Oznámenie o strategickom dokumente
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia.
Oznámenie strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky
Vyvesené: 29.07.2021, zvesené: 13.08.2021


Verejná vyhláška
Užívateľ poľovného revíru Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra, Krasňany 410, IČO 42348803 vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ  v zmysle čl. IV., ods.2 Zmluvy o užívaní poľovného revíru Kriváň, zo dňa 09.01.2014.

Náhrada za užívanie poľovného revíru bude vyplácaná dňa 30.06.2021 v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod v Stráži, hotel Diana.
Vlastníci poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru sú povinní pri vyplácaní náhrady za užívanie poľovného revíru predložiť užívateľovi poľovného revíru:

  1. doklad totožnosti
  2. doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku (v prípade ak došlo od podpísania Zmluvy o užívaní poľovného revíru medzi vlastníkmi poľovných pozemkov a užívateľom poľovného revíru k zmene vlastníctva. Zmluva o užívaní poľovného revíru Kriváň bola podpísaná dňa 09.01.2014)

Vyvesené: 25.06.2021, zvesené: 30.06.2021


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2020
Dokument na stiahnutie:  Záverečný účet obce Krasňany za rok 2020
Vyvesené: 15.06.2021, zvesené: 01.07.2021


NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Dokument na stiahnutie: pdfNÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
Vyvesené: 18.05.2021, zvesené:03.06.2021


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny nás požiadal o zverejnenie dokumentu VEREJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina".
Dokument na stiahnutie: pdfVerejná vyhláška 
Vyvesené: 17.05.2021, zvesené: 18.06.2021


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2020 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:
pdfNÁVRH Záverečný účet obce Krasňany
Vyvesené: 12.05.2021, zvesené: 03.06.2021


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania
Obec Krasňany zverejňuje oznámenie o začatí konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. mája 2021 (streda) o 10:00 hod. na mieste stavby - vodná stavba na parc. č. CKN 730/103 v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 06.05.2021, zvesené: 21.05.2021


Oznámenie o začatí konania
Obec Krasňany zverejňuje oznámenie o začatí konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. mája 2021 (streda) o 09:00 hod. na mieste stavby - vodná stavba na parc. č. CKN 886/11 v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 06.05.2021, zvesené: 21.05.2021


Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad - Obec Lysica ako príslušný stavebný úrad nám zaslal na zverejnenie formou verejnej vyhlášky Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Krasňany rozšírenie verejného osvetlenia (Tavačov laz)" na pozemku parc. č. CKN 1312/3 (EKN 1312/2) v k.ú. Krasňany pre stavebníka Obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
Vyvesené: 03.05.2021, zvesené: 18.05.2021


Verejná vyhláška
ELSPOL-SK, s.r.o. Námestovo oznamuje začatie prác na zákazke "Krasňany - Dolina Kúr - Rekonštrukcia 234_ts_krasnany_kur (SW-12293)".
Dokument na stiahnutie: pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 26.04.2021, zvesené: 17.06.2021


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Oznámenie o strategickom dokumentu je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja
Vyvesené: 12.04.2021, zvesené: 27.04.2021


Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za r. 2020
Dokument na stiahnutie:
Správa o kontrolnej činnosti za r. 2020
Vyvesené: 26.02.2021, zvesené: 16.03.2021


Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad - Obec Lysica ako príslušný stavebný úrad nám zaslal na zverejnenie formou verejnej vyhlášky Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Krasňany rozšírenie verejného osvetlenia (Tavačov laz)" na pozemku parc. č. CKN 1312/3 (EKN 1312/2) v k.ú. Krasňany pre stavebníka Obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Vyvesené: 25.02.2021, zvesené:12.03.2021


Oznámenie o začatí konania
Obec Krasňany zverejňuje oznámenie o začatí konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12. marca 2021 (piatok) o 09:00 hod. na mieste stavby - vodná stavba na parc. č. CKN 1020/5 v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 18.02.2021, zvesené: 12.02.2021


Záverečné stanovisko "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie záverečného stanoviska strategického dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie: Záverečné stanovisko
Vyvesené: 12.01.2021, zvesené: 27.01.2021