Záverečné stanovisko "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie záverečného stanoviska strategického dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie: Záverečné stanovisko
Vyvesené: 12.01.2021, zvesené: