Verejná vyhláška

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Oznámenie o strategickom dokumentu je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja
Vyvesené: 12.04.2021, zvesené:


Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za r. 2020
Dokument na stiahnutie:
Správa o kontrolnej činnosti za r. 2020
Vyvesené: 26.02.2021, zvesené: 16.03.2021


Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad - Obec Lysica ako príslušný stavebný úrad nám zaslal na zverejnenie formou verejnej vyhlášky Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby stavby "Krasňany rozšírenie verejného osvetlenia (Tavačov laz)" na pozemku parc. č. CKN 1312/3 (EKN 1312/2) v k.ú. Krasňany pre stavebníka Obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Vyvesené: 25.02.2021, zvesené:12.03.2021


Oznámenie o začatí konania
Obec Krasňany zverejňuje oznámenie o začatí konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12. marca 2021 (piatok) o 09:00 hod. na mieste stavby - vodná stavba na parc. č. CKN 1020/5 v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 18.02.2021, zvesené: 12.02.2021


Záverečné stanovisko "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie záverečného stanoviska strategického dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie: Záverečné stanovisko
Vyvesené: 12.01.2021, zvesené: 27.01.2021