Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "IBV Krasňany - Novostavba miestnej komunikácie - rozšírenie"

Dokument na stiahnutie: pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 23.05.2023,  zvesené:


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2022 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:  pdf Záverečný účet obce Krasňany za rok 2022
Vyvesené: 11.05.2023, zvesené:


Verejná vyhláška
Krajský pamiatkový úrad Žilina v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby "RFO-207-ZA/DK" na pozemkoch v k.ú. Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica rozhodol podľa § 35 ods. 7 v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods 1 zákona  č. 49/2002 Z.Z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov o povinnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe jeho vykonania.
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 13.04.2023, zvesené: 28.04.2023


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 - záverečné stanovisko
Okresný úrad Žilina, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027". Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie: pdfZáverečné stanovisko
Vyvesené: 20.03.2023, zvesené: 06.04.2023


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby "Účelová komunikácia pre výstavbu rodinných domov Krasňany"
Dokument na stiahnutie:
pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 17.02.2023, zvesené: 06.03.2023


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  pdfDaňový úrad Žilina - Verejná vyhláška
Vyvesené: 09.02.2023, zvesené: 24.02.2023


Verejná vyhláška
Upovedomenie o podaní odvolania k užívaniu stavby "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom".
Dokument na stiahnutie: pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 20.01.2023, zvesené: 06.02.2023


Verejná vyhláška - oznámenie
Krajský pamiatkový úrad Žilina oznamuje začatie správneho konania ex offo vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobu vykonania pamiatkového archeologického výskumu v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby "RFO-207-ZA/DK" na pozemkoch v k.ú. Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica.
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška - OZNÁMENIE
Vyvesené: 20.01.2023, zvesené: 06.02.2023