Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "10586 - Krasňany - Na Brezníku: Zahustenie TS"

Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 14.09.2023,  zvesené:


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "10586 - Krasňany - Na Brezníku: Zahustenie TS"
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 04.08.2023,  zvesené: 21.08.2023


Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "12286-Krasňany-Rudné, rozšírenie NNK"
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška
Vyvesené: 18.07.2023,  zvesené: 02.08.2023


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu "IBV Krasňany - Novostavba miestnej komunikácie - rozšírenie"
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška
Vyvesené: 26.06.2023,  zvesené: 11.07.2023


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2022
Dokument na stiahnutie:  Záverečný účet obce Krasňany za rok 2022
Vyvesené: 23.06.2023, zvesené: 10.07.2023


VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Dokument na stiahnutie: VZN č. 1/2023
Vyvesené: 23.06.2023, zvesené:


Verejná vyhláška
Užívateľ poľovného revíru Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra, Krasňany 410, 013 03, IČO 42348803 vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ  v zmysle čl. IV., ods. 2, Zmluvy o užívaní poľovného revíru Kriváň, zo dňa 09.01.2014. Náhrada za užívanie poľovného revíru bude vyplácaná dňa 26.06.2023 v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod v Stráži, hotel Diana.
Vlastníci poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru sú povinní pri vyplácaní náhrady za užívanie poľovného revíru predložiť užívateľovi poľovného revíru:

  1. doklad totožnosti
  2. doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku (v prípade ak došlo od podpísania Zmluvy o užívaní poľovného revíru medzi vlastníkmi poľovných pozemkov a užívateľom poľovného revíru k zmene vlastníctva. Zmluva o užívaní poľovného revíru Kriváň bola podpísaná dňa 09.01.2014)

Vyvesené: 19.06.2023, zvesené: 23.06.2023


VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Dokument na stiahnutie: VZN č. 1/2023
Vyvesené: 07.06.2023, zvesené: 22.06.2023


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "12286-Krasňany-Rudné, rozšírenie NNK"
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 05.06.2023,  zvesené: 20.06.2023


NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023
Dokument na stiahnutie:
  NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2023
Vyvesené: 23.05.2023,  zvesené: 22.06.2023


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "IBV Krasňany - Novostavba miestnej komunikácie - rozšírenie"
Dokument na stiahnutie:
Verejná vyhláška
Vyvesené: 23.05.2023,  zvesené: 07.06.2023


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2022 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:   Záverečný účet obce Krasňany za rok 2022
Vyvesené: 11.05.2023, zvesené: 22.06.2023


Verejná vyhláška
Krajský pamiatkový úrad Žilina v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby "RFO-207-ZA/DK" na pozemkoch v k.ú. Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica rozhodol podľa § 35 ods. 7 v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods 1 zákona  č. 49/2002 Z.Z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov o povinnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe jeho vykonania.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška
Vyvesené: 13.04.2023, zvesené: 28.04.2023


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 - záverečné stanovisko
Okresný úrad Žilina, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027". Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie: Záverečné stanovisko
Vyvesené: 20.03.2023, zvesené: 06.04.2023


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby "Účelová komunikácia pre výstavbu rodinných domov Krasňany"
Dokument na stiahnutie:
Verejná vyhláška
Vyvesené: 17.02.2023, zvesené: 06.03.2023


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  Daňový úrad Žilina - Verejná vyhláška
Vyvesené: 09.02.2023, zvesené: 24.02.2023


Verejná vyhláška
Upovedomenie o podaní odvolania k užívaniu stavby "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom".
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 20.01.2023, zvesené: 06.02.2023


Verejná vyhláška - oznámenie
Krajský pamiatkový úrad Žilina oznamuje začatie správneho konania ex offo vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobu vykonania pamiatkového archeologického výskumu v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby "RFO-207-ZA/DK" na pozemkoch v k.ú. Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška - OZNÁMENIE
Vyvesené: 20.01.2023, zvesené: 06.02.2023