Verejná vyhláška
Upovedomenie o podaní odvolania k užívaniu stavby "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom".

Dokument na stiahnutie: pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 20.01.2023, zvesené:


Verejná vyhláška - oznámenie
Krajský pamiatkový úrad Žilina oznamuje začatie správneho konania ex offo vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobu vykonania pamiatkového archeologického výskumu v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby "RFO-207-ZA/DK" na pozemkoch v k.ú. Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška - OZNÁMENIE
Vyvesené: 20.01.2023, zvesené: