Dátum
vyvesenia

Dátum
zvesenia

Názov dokumentu
17.12. 02.01.
2014
Rozpočet na roky 2014-2016 PRÍJMY   (151.74 Kb)
Rozpočet na roky 2014-2016 VÝDAVKY  (329.37 Kb)
17.12. 02.01.
2014
VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krasňany    (133.75 Kb)
11.12. 19.12. Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Jedľovina Varín    (355.30 Kb)
02.12. 17.12. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu   (103.44 Kb)
25.11. 02.12. Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Kriváň
19.11. 04.12 Oznámenie o uložení zásielky    (65.66 Kb)
12.11. 19.12. leták DREI METAL - výkup druhotných surovín   (266.76 Kb)
11.11. 26.11. Oznámenie o uložení zásielky   (64,89Kb)
02.10. 18.10. Zaslanie záverečné_stanoviska "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015
Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu na OcÚ Krasňany v čase úradných hodín.
25.09. 10.10. Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
12.09. 16.09. Plagát - sv. omša Pod Suchým na Javorine
11.09. 26.09. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - stavba "Optické prepojenie Dolná Tižina - internet"
12.07. 18.10. Oznam o dávkach pre rodiny v hmotnej núdzi a s príjmom nižším ako je životné minimum
30.05. 17.06. Oznámenie o uložení zásielky
29.05. 19.06. Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015  - oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu.
16.05. 14.06. VZN 02/2013
18.04. 30.08. Súťaž s Ramou - ZŠ s MŠ
18.04. 15.05. NÁVRH VZN obce Krasňany č. 2/2013
15.04. 03.05. Súhrnná správa
15.04. 30.04. Oznámenie o uložení zásielky
18.03. 30.04. ŽOS - EKO, s.r.o. Vrútky, zber a spracovanie starých vozidiel - leták
12.03. 27.03. Programový rozpočet 2013-2015 PRÍJMY
Programový rozpočet 2013-2015 VÝDAVKY
12.03. 27.03. VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
Príloha č. 1 k VZN 1/2013
12.03. 27.03. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
21.02. 08.03. NÁVRH - Rozpočet na roky 2013 - 2015 PRÍJMY
NÁVRH - Rozpočet na roky 2013-2015 VÝDAVKY
21.02. 08.03. NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013
08.02. 08.03. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
08.01. 21.02. DREI - METAL zber a spracovanie starých vozidiel - leták
23.01. 11.02. Súhrnná správa