Úrad vlády SR v mesiaci september zverejnil opäť možnosť prihlasovania obcí do realizačného projektu v rámci Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011. Uzávierka prihlášok bola v piatok 16.9.2011 o 12:00 hod..


Do druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011 sa prihlásilo 634 obcí. Z tohto počtu bolo do projektu zaradených 350 obcí, ktoré splnili kritériá pre zaradenie. Kompletný zoznam obcí, zaradených do druhého realizačného projektu je uverejnený na internetovej stránke http://www.krajina.gov.sk/26048/zoznam-obci-zaradenych-do-druheho-realizacneho-projektu.php

Podľa tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR dôraz a kritériá druhého realizačného projektu boli zamerané najmä na horné časti povodí, pričom sa zohľadnil počet drobných vodných tokov prameniacich v katastri obce, povodňová ohrozenosť, výška verifikovaných povodňových škôd na majetku obce, ako aj miera evidovanej nezamestnanosti v okrese.

Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR umožní obciam, aby sa zapojili do projektov prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny na svojom území v období od októbra 2011 do marca 2012. Počas realizácie projektu je naplánované vytvorenie 4 200 sezónnych pracovných príležitostí. Každá obec vytvorí v ucelených poškodených častiach katastra minimálne 10 000 m3 týchto vodozádržných opatrení a zamestná pritom v nasledujúcich šiestich mesiacoch minimálne 10 uchádzačov o zamestnanie na základe § 50j zákona o službách zamestnanosti.

Na financovanie projektov obcí v rámci druhého realizačného projektu je určená suma 8,161 mil. eur pričom ďalšie prostriedky budú zabezpečené z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto finančné prostriedky umožnia vytvoriť viac ako 3,5 mil. m3 vodozádržných prvkov, systémov a opatrení v poškodených častiach krajiny.

Krasňany úspešné aj v druhom realizačnom projekte
Medzi obce zaradené do projektu patria aj Krasňany. Naša obec získa finančné prostriedky, aby sme mohli úspešne pokračovať v protipovodňových opatreniach. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na spustenie projektu, ktorý bude trvať od 1.10.2011 do 31.3.2012. V rámci druhého realizačného projektu by sa mali realizovať protipovodňové opatrenia na potoku okolo p. Kostelného a urobili by sa opatrenia od vodnej elektrárne smerom "Na Hámre". Taktiež prebieha výber uchádzačov o zamestnanie na zamestnanie v tomto projekte, nakoľko obec zamestná 10 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade práce najmenej 3 mesiace.
V rámci okresu Žilina boli do realizačného projektu zaradené obce Krasňany, Belá a Terchová.

Bližšie informácie o projekte sú uverejnené na internetovej stránke www.krajina.gov.sk.

Zahájenie druhého realizačného projektu
Oficiálne zahájenie 2. Realizačného projektu 2011 Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 sa konalo vo štvrtok 29. septembra 2011 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Podujatie pokračovalo obhliadkou protipovodňových opatrení v teréne spojených s odborným výkladom v obciach, kde bol realizovaný Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny.
Terénna obhliadka sa uskutočnila aj v obci Krasňany.