Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhláškou č. 55/2001 Z.z. obstaráva návrh Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu obce Krasňany.

V tejto súvislosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení obec oznamuje
začatie prerokovávania návrhu Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu obce a predkladá ho na
verejné nahliadnutie a uplatnenie pripomienok.
Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN obce Krasňany je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Krasňany ako i na webovej stránke www.obeckrasnany.sk.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, spoločenské organizácie, podnikatelia, atď.) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN obce Krasňany v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia a to na Obecný úrad Krasňany.
Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

Dokumenty na stiahnutie:

Textová časť , veľkosť 277,01 Kb

01_Širšie vzťahy, veľkosť 571,46 Kb

02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia, veľkosť 820,83 Kb

03 Výkres verejného dopravného vybavenia, veľkosť 1,14 Mb

05 Výkres verejného technického vybavenia, veľkosť 1,94 Mb

09 Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde, veľkosť 1,27 Mb