Obec Krasňany v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zák. 50/76 Zb. v platnom znení ako i vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva Zmenu a doplnok č. 6 územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany. V tejto súvislosti podľa § 22 ods. (2), (3) a (4) zák. 50/76 Zb. v platnom znení oznamuje začatie prerokovávania návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany.

Súčasne žiada samosprávny kraj, dotknuté orgány, dotknuté obce ako i dotknuté právnické osoby o vydanie stanovísk k návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia resp. zverejnenia, a to na Obecný úrad Krasňany.
Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

S návrhom Zmeny a doplnku č.6 územného plánu obce je možné oboznámiť sa detailne v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade v Krasňanoch, na webovej stránke obce www.obeckrasnany.sk ako i

dňa 06.02.2014 (ŠTVRTOK) O 10:00 hod.

na ústnom verejnom prerokovávaní návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce v zasadačke Obecného úradu Krasňany.

Dokumenty na stiahnutie:

Textová časť , veľkosť 277,01 Kb

01_Širšie vzťahy, veľkosť 571,46 Kb

02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia, veľkosť 820,83 Kb

03 Výkres verejného dopravného vybavenia, veľkosť 1,14 Mb

05 Výkres verejného technického vybavenia, veľkosť 1,94 Mb

09 Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde, veľkosť 1,27 Mb