Jeseň
Druhá vlna pandémie znížila návštevnosť čitateľov v knižnici. Pokračovali sme doručovaním kníh domov, najmä starším čitateľom. Deti i seniori priniesli na jesennú výstavku rôzne pomôcky, plody zo záhrad i prírody.
Deti pripravili pozdravy starým a chorým seniorom z príležitosti Mesiaca úcty k starším a tieto boli doručené do poštových schránok. Ďakujeme všetkým aktívnym čitateľom za darované knihy, ktoré obohatia deti o nové poznatky.

Prázdniny
V letnom období sme sa venovali nácviku ľudových piesní a záujmovým aktivitám detí - spoločenské hry, výtvarné a pracovné činnosti, zber prírodného materiálu na jesennú výstavku. Čitatelia v domácom prostredí pripravili rôzne estetické a úžitkové predmety z vlny, drôtu a iných prírodných materiálov. 110. výročie M. R. Štefánika si čitatelia pripomenuli čítaním a nástenkou.

Jar
Obecná knižnica i v čase pandémie umožnila aktívnym čitateľom výpožičky kníh donáškou do domu. Čitateľky p. I. Bosíková, L. Cigániková, E. Ferjancová a D. Zichová sa aktivizovali v šití rúšok a darovaním občanom, za čo im patrí pochvala za ich iniciatívu. Deti vytvárali doma podľa pokynov pozdravy ku Dňu matiek a tieto boli doručené chorým do poštových schránok. Formou nástenky sme si pripomenuli významné osobnosti: 100. výročie narodenia Jána Pavla II., 101. výročie úmrtia M. R. Štefánika. Na ukončenie školského roka sa predškoláci prišli rozlúčiť do obecnej knižnice a svojimi znalosťami presvedčili, že do prvého ročníka ZŠ sú dobre pripravení.

Zima
Začiatkom roka sa čitatelia viac venovali odporúčanej literatúre základnou školou a výberom vhodných básní na literárne súťaže.Čítaním obľúbených rozprávok a hravými formami si upevňovali svoje vedomosti a praktické zručnosti. Kreslili obrázky zimy, rozprávkové námety z prečítaných kníh a pripravovali pomôcky na Fašiangy. Spolupráca s MŠ bola zameraná na oboznámenie s detskými spisovateľkami a ich tvorbou. Staršie deti pripravili výstavku detských kníh zakúpených obecným úradom a darom od rodičov. Čitatelia zhotovovali pomôcky a jarné aranžmá na veľkonočnú výstavku. Ďakujeme p. Lýdii Cigánikovej za nápadité a estetické veľkonočné ozdoby, najmä kraslice.
V marci - mesiaci knihy, vzhľadom na pandémiu sa neuskutočnili viaceré plánované aktivity.