Prvá písomná zmienka o urbárnikoch v našej obci je zo dňa 24. septembra 1925. Žiaľ, je veľmi málo zachovaných dokladov o ich činnosti. Doklady o prvej uzatvorenej zmluve medzi grófom Pongráczom pochádzajú z roku 1938.
Dňa 28.02.1996 zástupcovia Urbárskej obce pozemkového spoločenstva v Krasňanoch dali žiadosť na zápis do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou. Obvodný úrad v Žiline, samostatný referát regionálneho rozvoja, úsek poľnohospodárstva, dňa 16.07.1996 podľa § 27 odsek 1 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, tejto žiadosti vyhovel. Počet podielov jednotlivých členov spoločenstva bolo 281. Pozemkové spoločenstvo v tom čase hospodárilo na výmere 85 ha lesnej pôdy.

Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Krasňany

Rok založenia: okolo 1930
Počet členov: 148

Výbor:
štatutárni zástupcovia:
Štefan Grenčík - predseda
Pavol Trnka - tajomník
Rudolf Krajčík - hospodár

členovia výboru:
Marián Bielka
Pavol Bielka
Ondrej Cigánik
Elena Strelčíková
Ing. Jaroslav Stanko
Ondrej Trnka

Dozorná rada:
Jozef Cigánik
Ján Šlesár
Jozef Bielka

Urbárska obec, lesné pozemkové spoločenstvo podielnikov Krasňany

Rok založenia: okolo 1930
Počet členov: 50

Výbor:
štatutárni zástupcovia:
Štefan Grenčík - predseda

členovia výboru:
Elena Strelčíková
Pavol Bielka
Ondrej Cigánik

Dozorná rada:
Jozef Cigánik
Ján Šlesár
Jozef Bielka
Odborný lesný hospodár: Štefan Grenčík
Ekonómka: Božena Bielková

Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Krasňany každoročne koná výročné valné zhromaždenie spoločne s Urbárskou obcou, lesné pozemkové spoločenstvo podielnikov Krasňany.