Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019

 


Dodatok č. 3 k VZN 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020
Dokument na stiahnutie
Dodatok č. 3 k VZN 01/2017
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019


Rozpočet na roky 2020 - 2022
Dokument na stiahnutie:  Rozpočet 2020 - 2022

Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom 16.12.2019 trvalý pobyt občanovi: Jozef Mäsiar, nar. 14.9.1956. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
V Krasňanoch, dňa 16.12.2019
Vyvesené: 16.12.2019,  zvesené: 31.12.2019


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom 30.11.2019 trvalý pobyt občanovi: Pavol Kubík, nar. 22.08.1974. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
V Krasňanoch, dňa 02.12.2019
Vyvesené: 02.12.2019,  zvesené: 17.12.2019


NÁVRH - Dodatok č. 3 k VZN 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020
Dávame do pozornosti NÁVRH Dodatku č. 3 k VZN 1/2017. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu Dodatku č. 3 najneskôr do 06.12.2019:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutieNÁVRH Dodatok č. 3 k VZN 1/2017
Vyvesené: 26.11.2019,  zvesené: 12.12.2019


NÁVRH - Rozpočet na roky 2020 - 2022
Dávame do pozornosti návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu najneskôr do 06.12.2019:

 •  písomne na adresu: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie:  NÁVRH Rozpočtu na roky 2020-2022
Vyvesené: 26.11.2019, zvesené: 12.12.2019


NÁVRH Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 - komunálny odpad
Dávame do pozornosti návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu dodatku č. 2 najneskôr do 06.12.2019:

 •  písomne na adresu: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie:  NÁVRH Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 25.11.2019, zvesené: 12.12.2019


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška  (858,54 KB)
Vyvesené: 20.11.2019, zvesené: 05.12.2019


Verejná vyhláška - stavebné povolenie
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška  (821,21 KB)
Vyvesené: 31.10.2019, zvesené: 15.11.2019


Verejná vyhláška - Územný plán obce Sučany - koncept - správa o hodnotení strategického dokumentu
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Sučany - koncept". Do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Krasňany počas úradných hodín. Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na webovom sídle www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sucany
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin, najneskôr do 21 dní od zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu, t.j. do 25.10.2019.
Vyvesené: 04.10.2019, zvesené: 25.10.2019


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania  (957.71 Kb)
Vyvesené: 02.10.2019, zvesené: 17.10.2019


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2018
Dokument na stiahnutie:   Záverečný účet obce Krasňany za rok 2018  (469.14 Kb)
Vyvesené: 28.06.2019, zvesené: 13.07.2019


VZN obce Krasňany č.1/2019
Dokument na stiahnutie:   VZN obce Krasňany č. 1/2019  (374.24 Kb)
Vyvesené: 28.06.2019, zvesené: 30.08.2019


Verejná vyhláška
Užívateľ poľovného revíru Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ. Náhrada za užívanie poľovného revíru bude vypácaná dňa 14.06.2019 od 9:30 hod. do 11:00 hod. v Stráži, hotel Diana.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška  (254.90 Kb)
Vyvesené: 05.06.2019, zvesené: 14.06.2019


NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2019
Dávame do pozornosti NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 1/2019 najneskôr do 27. júna 2019:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutieVZN č. 1/2019 NÁVRH  (374.58 Kb)
Vyvesené: 04.06.2019, zvesené: 26.06.2019 


NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Dokument na stiahnutie:   NÁVRH plánu činnosti HK na 2. polrok 2019  (212.16 Kb)
Vyvesené: 27.05.2019, zvesené: 26.06.2019


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja".
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia, t.j. do 07.06.2019. Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Vyvesené: 23.05.2019, zvesené: 07.06.2019


Záverečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:   Záverečný účet obce Krasňany za rok 2018 - NÁVRH   (469.68 Kb)
Vyvesené: 20.05.2019, zvesené: 26.06.2019


Dodatok č. 2 k VZN 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dokument na stiahnutie:   Dodatok č. 2 k VZN 1/2011  (132.36 Kb)
Vyvesené: 26.04.2019, zvesené: 13.05.2019


Obecné poplatky
Dokument na stiahnutie:  Obecné poplatky  (153.93 Kb)
Vyvesené: 26.04.2019, zvesené: 13.05.2019


NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dávame do pozornosti NÁVRH Dodatku č. 2 k VZN 1/2011. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu Dodatku č. 2 najneskôr do 24. apríla 2019:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie:   NÁVRH Dodatok č. 2 k VZN 1/2011  (258.87 Kb)
Vyvesené: 10.04.2019, zvesené: 25.04.2019


NÁVRH - Obecné poplatky
Dávame do pozornosti NÁVRH Obecných poplatkov. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu Obecných poplatkov najneskôr do 24. apríla 2019:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie:   NÁVRH Obecné poplatky  (283.28 Kb)
Vyvesené: 10.04.2019, zvesené: 25.04.2019