Dátum
vyvesenia

Dátum
zvesenia

Názov dokumentu
15.12. 31.12. VZN 1/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.12. 31.12. Obecné poplatky
28.11. 13.12. NÁVRH VZN 1/2012 k kmiestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pripomienky k návrhu VZN 1/2012 môžete uplatniť písomne alebo elektronickou poštou na Obecný úrad Krasňany od 28.11.2012 do 11.12.2012
28.11. 13.12. NÁVRH Obecné poplatky
23.10. 07.11. Verejná vahláška - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015"
17.10.   Oznam firmy Plasto - Ban s.r.o., Krasňany - voľné pracovné miesto
26.09. 11.10 Stavebné povolenie na stavbu "Regionálny rozvoj obce Krasňany - SO 03 Verejné komunikácie a chodníky"
13.08. 28.08. Rozhodnutie č. 2012/00367/SCH zo dňa 08.08.2012, ktorým sa schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Jánošíkovo 13 - dočasná úradná tabuľa Krajského lesného úradu v Žiline
06.08. 21.08 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
06.08. 21.08 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
06.08. 21.08 Oznámenie o zrušení trvaleho pobytu
03.08.   Oznam o dávkach pre rodiny v hmotnej núdzi a s príjmom nižším ako je životné minimum
24.07 14.08. Rozhodnutie OÚŽP v Žiline - zámer DREI-METAL - výkup druhotných surovín - navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
13.07. 27.09. Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie
12.07. 27.07. Oznámenie o uložení zásielky
25.06. 29.06. Pozvánka na OZ 28.06.2012
22.06. 29.06. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
20.06. 06.07. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštrukutúry I. a II. etapa - SO 07 Verejný vodovod, SO 08 Verejná splašková kanalizácia
08.06. 25.06. Verejná vyhláška - oznámenie a výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre LC Jánošíkovo 13 - dočasná úradná tabuľa Krajského lesného úradu v Žiline
04.06.   SEVAK, a.s. - Výzva na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu
21.05. 05.06. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
07.05. 22.05. Rozhodnutie o nariadení obnovy konania na stavbu "Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštrukutúry I. a II. etapa - SO 07 Verejný vodovod, SO 08 Verejná splašková kanalizácia
04.05. 10.05. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
30.04. 04.05. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
30.04. 07.05. Pozvánka na OZ 04.05.2012
16.04. 07.05. list od OU ŽP Žilina, Zámer - Výkup druhotných surovín
Zámer k nahliadnutiu sa nachádza na Obecnom úrade Krasňany
03.04. 18.04. VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o nariadení obnovy stavebného konania na stavbu "Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry I. a II. etapa - SO 07 Verejný vodovod, SO 08 Verejná splašková kanalizácia"
02.04. 17.04. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
27.03. 02.04. Pozvánka na OZ 30.03.2012
23.03. 05.06. Ochrana pred požiarmi - upozornenie
20.03. 10.05. list od SSE, a.s. - Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov
20.02. 25.02. Pozvánka na OZ 24.02.2012
18.01. 20.03. Oznam - RD Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany
12.01. 20.03. Upozornenie SSE a.s. na podomových predajcov energií
02.01. 17.01. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
02.01. 17.01. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu