Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 31.12.2014 trvalý pobyt: Vladimír Stanco, nar. 07.04.1974. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vyvesené: 31.12.2014, zvesené: 15.01.2015


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 31.12.2014 trvalý pobyt: Peter Stanco, nar. 03.02.1980. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vyvesené: 31.12.2014, zvesené: 15.01.2015


Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany, návrh"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zaslal na zverejnenie Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany, návrh". V zmysle § 8 odst. 7) zákona EIA verejnosť, dotknutá obec, dotknutý kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia.
Dokument na stiahnutie:   ROZSAH HODNOTENIA
Vyvesené: 18.12.2014, zvesené: 02.01.2015


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Stavebné povolenie na stavbu "Krasňany - Medze I. etapa: rozšírenie NNK pre IBV Vítek", na pozemkoch parc. č. .... Líniová stavba, k. ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Stavebné povolenie
Vyvesené: 04.12.2014, zvesené: 19.12.2014


Návrh rozpočtu obce Krasňany na roky 2015 - 2017
Dokument na stiahnutie:   NÁVRH - Rozpočet na roky 2014 - 2017
Vyvesené: 28.11.2014, zvesené: 15.12.2014


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Z dôvodu, že nie je známy pobyt adresáta, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Žilina doručuje písomnosť verejnou vyhláškou pre adresáta: Jozef Krivda, Krasňany č. 165, 013 03
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Vyvesené: 24.11.2014, zvesené: 09.12.2014


NÁVRH VZN obce Krasňany č. 2/2014
Dávame do pozornosti NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 2/2014 najneskôr do 05. decembra 2014:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie:  VZN 2/2014 - NÁVRH
Vyvesené: 20.11.2014, zvesené: 10.12.2014


Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Optické pripojenie Dolná Tižina - internet" v k. ú. Dolná Tižina, na pozemkoch parc. č. ..... líniová stavba, niestna časť Pažite, Od Pažite a v k. ú. Krasňany, na pozemkoch parc. č. ..... líniová stavba, miestna časť Na Hámre, Koncom do Závoza, Pažite.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou
Vyvesené: 14.11.2014, zvesené: 29.11.2014


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí konania na stavbu "Krasňany - Medze I. etapa: rozšírenie NNK pre IBV Vítek", na pozemkoch parc. č. .... Líniová stavba, k. ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Vyvesené: 13.11.2014, zvesené: 28.11.2014


Oznámenie o uložení zásielky
Obecný úrad Krasňany oznamuje miesto uloženia zásielky do vlastných rúk pre adresáta: Alexandra Stanková.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky
Vyvesené: 10.11.2014, zvesené: 25.11.2014


Stavebné povolenie
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnou vyhláškou Stavebné povolenie na stavbu "Verejné osvetlenie pre IBV Krasňany - časť Kút", na pozemkoch parc. č. líniová stavba, kat. územie Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  Stavebné povolenie
Vyvesené: 31.10.2014, zvesené: 15.11.2014


Oznámenie o uložení zásielky
Obecný úrad Krasňany oznamuje miesto uloženia zásielky do vlastných rúk pre adresáta: Alexandra Stanková.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky
Vyvesené: 20.10.2014, zvesené: 04.11.2014


Ponuka odpredaja pozemkov
V zmysle povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. nás p. Jarmila Melichárková, bytom Bohumín, Ul. Čs. Armády č. 1072 požiadala o zverejnenie ponuky na predaj pozemkov.
Dokument na stiahnutie:    Ponuka odpredaja pozemkov
Vyvesené: 14.10.2014, zvesené: 03.11.2014


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Verejné osvetlenie pre IBV Krasňany - časť Kút", na pozemkoch parc. č. líniová stavba, kat. územie Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Vyvesené: 01.10.2014, zvesené: 16.10.2014


Návrh zmeny rozpočtu obce
Dokumenty na stiahnutie:    NÁVRH Rozpočet príjmov 2014,   NÁVRH Rozpočet výdavkov 2014
Vyvesené: 12.09.2014, zvesené: 26.09.2014


Verejná vyhláška
Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra, Závodská cesta 10, 012 36 Žilina vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ.
Čas a miesto vyplácania: 02.09.2014 od 14:00 hod. do 17:00 hod. v sídle RD Terchová, Nová Farma Krasňany
Dokument na stiahnutie:    Verejná vyháška užívateľa poľovného revíru
Vyvesené: 25.08.2014, zvesené: 02.09.2014


Verejná vyhláška
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Pripojenie k internetu v obci Krasňany - IBV Kút".
Dokument na stiahnutie:    Rozhodnutie o umiestnení stavby
Vyvesené: 14.08.2014, zvesené: 29.08.2014


Verejná vyhláška
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Verejné osvetlenie pre IBV Krasňany - časť Kút".
Dokument na stiahnutie:    Rozhodnutie o umiestnení stavby
Vyvesené: 12.08.2014, zvesené: 27.08.2014


Rozhodnutie
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva nás požiadal o zverejnenie Rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2014/018997/SCH zo dňa 31.07.2014.
Dokument na stiahnutie:   Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP4-2014/018997/SCH
Vyvesené: 11.08.2014, zvesené: 26.08.2014


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu "Krasňany - Medze I. etapa: rozšírenie NNK pre IBV Vítek", na pozemkoch parc. č. líniová stavba, kat. územie Krasňany.
Dokument na stiahnutie:    Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou
Vyvesené: 21.07.2014, zvesené: 05.08.2014


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu "Verejné osvetlenie pre IBV Krasňany - časť Kút", na pozemkoch parc. č. líniová stavba, kat. územie Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou  
Vyvesené: 04.07.2014, zvesené: 21.07.2014


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu "Pripojenie internetu v obci Krasňany - IBV Kút", na pozemkoch parc. č. líniová stavba, kat. územie Krasňany, lokalita Kút.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Vyvesené: 04.07.2014, zvesené: 21.07.2014


NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2014
Dávame do pozornosti NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 1/2014 najneskôr do 23. júna 2014:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie: Návrh VZN obce Krasňany č. 1/2014
Vyvesené: 13.06.2014, zvesené: 30.06.2014


Oznámenie o strategickom dokumente
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina vyzval Obec Krasňany, ako obstarávateľa strategického dokumentu, v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o Oznámení o strategickom dokumente Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany.
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Krasňany počas úradných hodín.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany" je zverejnené aj na internetovej stránke www.eia.enviroportal.sk
Dokumenty na stiahnutie:
Oznámenie
Oznámenie o strategickom dokumente
Vyvesené: 10.06.2014, zvesené: 25.06.2014


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina zaslal na zverejnenie Rozhodnutie o zmene lehoty na dokončenie stavby "Regionálny rozvoj obce Krasňany - časť Kút: SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie".
Dokument na stiahnutie: ROZHODNUTIE
Vyvesené: 20.05.2014, zvesené: 04.06.2014


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina zaslal na zverejnenie Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Sklad kovového materiálu: vodovodná prípojka".
Dokumenty na stiahnutie:
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby
Oprava rozhodnutia sp. číslo OU-ZA-OSZP3-2014/011484/Var
Vyvesené: 06.05.2014, zvesené: 21.05.2014


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Regionálny rozvoj obce Krasňany - časť Kút: SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie".
Dokument na stiahnutie: VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené: 10.04.2014, zvesené: 25.04.2014


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby a nariadenie ústneho pojednávania.
Dokument na stiahnutie: VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Vyvesené: 04.04.2014, zvesené: 22.04.2014


Verejná vyhláška
Spoločný stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Optické prepojenie Dolná Tižina - internet".
Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
Vyvesené: 26.03.2014, zvesené: 10.04.2014


Oznámenie o uložení zásielky
Obecný úrad Krasňany oznamuje miesto uloženia zásielky do vlastných rúk pre adresáta: Alexandra Stanková.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky
Vyvesené: 25.03.2014, zvesené: 09.04.2014


VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie M.R.Štefánika č. 1, 010 01 Žilina nám, ako dotknutej obci, zaslal Ozámenie o strategickom dokumente "Aktualizácia Plánu rozvoja verejných vodovodv a verejných kanalizáciií Žilinského kraja".
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Krasňany.
Oznámenie o strategickom dokumente "Aktualizácia Plánu rozvoja verejných vodovodv a verejných kanalizáciií Žilinského kraja" je zverejnené na internetovej stránke www.enviroportal.sk
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 26.02.2014, zvesené: 13.03.2014


Dražobná vyhláška
Súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, so sídlom Žilina, 1. mája 22, žiada o zverejnenie Dražobnej vyhlášky.
Dokument na stiahnutie: Dražobná vyhláška
Vyvesené: 14.01.2014, zvesené: 13.02.2014


Verejná vyhláška
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie správneho konania.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí správneho konania - rozšírenie žiadosti
Vyvesené: 02.01.2014, zvesené: 17.01.2014