Názov projektu: Prevencia kriminality v obci Krasňany - Kamerový systém v obci Krasňany

Celkové výdavky: 10 260,00 €
Výška dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra SR: 5 000,00 €
Prostriedky z vlastných zdrojov obce: 5 260,00  €
Realizácia projektu: november - december 2018
Zhotoviteľ projektu: VJ control, s.r.o., Varín
Zmluvy súvisiace s projektom: 29/2018, 30/2018   

logo_MV_SR 
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.   Obec Krasňany získala v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pod názvom: Prevencia kriminality v obci Krasňany - Kamerový systém v obci Krasňany. Kamerový systém bol daný do užívania v decembri 2018. Prevádzkovateľom kamerového systému je Obec Krasňany. Kamerový monitorovací systém je v činnosti nepretržite. Monitorované deje sú ukladané na záznamník. Doba spracúvania kamerových záznamov je obmedzená lehotou 15 dní od vykonania záznamu. Po uplynutí tejto lehoty je digitálny záznam automaticky vymazaný.
Na údaje získané pomocou kamerového monitorovacieho systému sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní.

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúcemu objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).   Monitorovací kamerový systém pozostáva zo siete 10 CCD kamier umiestnených na konkrétnych miestach, potrebného prevádzkového príslušenstva a z monitorovacieho a záznamového zariadenia umiestneného v sídle Obecného úradu Krasňany.  

Umiestnenie bezpečnostných kamier:

  • Vchod do knižnice a dvor obecného úradu
  • Obecný úrad - vchod
  • Požiarna zbrojnica a smetné nádoby na separovaný zber
  • Vstup do areálu základnej školy
  • Vchod do materskej školy
  • Križovatka – prechod pre chodcov
  • Križovatka snímanie cesty II/583 smer Terchová
  • Ulica pri Krasplaste - smer rieka Varínka
  • Vstup do športového areálu
  • Tribúna v športovom areáli  

Veríme, že realizáciou tohto projektu sme prispeli k zníženiu vandalizmu a krádežiam v našej obci. V prípade ďalších projektov znova požiadame o dotáciu, aby sme mohli kamerový systém rozšíriť o ďalšie kamery a monitorovať tak ďalšie miesta v našej obci.