Projekty

V decembri 2017 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018.

V auguste 2017 bola vydaná výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na výzvu reagovala aj naša obec. Dňa 24.08.2017 sme podali žiadosť na projekt: Požiarna zbrojnica - prístavba a stavebné úpravy.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra dňa 03. mája 2017 obec Krasňany podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017.