Zrealizované projekty

Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Obec Krasňany získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom "Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany" v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 14.06.2018 medzi obcou Krasňany a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinským samosprávnym krajom.

Názov projektu: Sprístupnenie hvezdárničky v obci Krasňany

Názov projektu: Prevencia kriminality v obci Krasňany - Kamerový systém v obci Krasňany

Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia.

Verejné obstarávanie na zákazku Oprava spevnených plôch bolo realizované cez portál TENDERnet. Boli oslovené štyri firmy: GFCH, spol. s r.o., Žilina; M-Mark Maňak Marek, Krasňany; Marián Hliník, Varín a RP BUILDING, s.r.o., Žilina.