Názov projektu:  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany Kód projektu:  25120220546
Kód výzvy:  KaHR-22VS-1501

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:  2 Energetika
Opatrenie:  2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Celkové oprávnené výdavky:  108 838,06 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:  103 396,15 €
Realizácia projektu:  07/2015 - 05/2016
Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Miesto realizácie projektu: obec Krasňany
Sídlo prijímateľa: Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín, Slovenská republika

Prioritný cieľ projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Krasňany a s tým spojené zvýšenie jeho energetickej hospodárnosti.
Špecifické ciele: Modernizácia verejného osvetlenia prostredníctvom výmeny pôvodných súčastí osvetlenia za úspornejšie zariadenia. Nastavenie efektívneho systému svietenia za účelom zlepšenia viditeľnosti na pozemných komunikáciách v obci. Doplnenie svetelných bodov do sústavy verejného osvetlenia v záujme rovnomerného pokrytia územia obce a zaistenia bezpečnosti cestnej a pešej premávky.

Projekt pozostával z jednej hlavnej aktivity s názvom  Aktivita 1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Realizácia projektu spočívala vo výmene a doplnení svetelných zdrojov verejného osvetlenia a výmene rozvádzača verejného osvetlenia.

Vymenených bolo 98 ks pôvodných svetelných zdrojov. Sústava verejného osvetlenia bola doplnená o ďalších 61 nových svietidiel. Nová osvetľovacia sústava pozostáva zo 159 moderných LED svietidiel s maximálnym zhodnotením elektrickej energie pri premene na svetelnú energiu. Sústava verejného osvetlenia spĺňa špecifiká nového, úsporného, moderného, dlhodobo funkčného, regulovateľného a ekologického osvetlenia. Moderné verejné osvetlenie má pozitívny vplyv na bezpečnosť v obci, znižuje riziko kriminality v obci a zvyšuje kvalitu života obyvateľov obce.

Hlavným prínosom projektu je výrazný pokles energetickej náročnosti celej sústavy verejného osvetlenia.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.sk  a  www.siea.gov.sk

 EU_logo            OPKaHR_logo  SIEA_logo