Na základe výzvy Ministerstva vnútra dňa 03. mája 2017 obec Krasňany podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017.

Cieľ projektu "Kamerový systém obce Krasňany": systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v obci Krasňany za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a iných subjektov pôsobiacich v obci, prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti a zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom.
Zámerom projektu bolo vybudovanie siete farebných pevných kamier v počte 12 kusov na najviac exponovaných miestach.
Žiadali sme o dotáciu vo výške 10 798,51 €. Celková suma projektu bola 13 498,14 €.

Rozhodnutím ministra vnútra Slovenskej republiky č. II zo dňa 6. decembra 2017 žiadosť na projekt "Prevencia kriminality v obci Krasňany" nebola schválená.