V decembri 2017 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018.

Názov projektu "Prevencia kriminality v obci Krasňany".
Žiadali sme dotáciu 11 200,- €
Celková suma projektu s DPH 14 000,- €.
Zámerom projektu bolo vybudovanie siete farebných pevných kamier v počte 12 kusov na najviac exponovaných miestach.

Ciele projektu:
Projekt "Prevencia kriminality v obci Krasňany" vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území obce Krasňany. Realizácia projektu vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku občcných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce.
Zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom formou monitorovania vytypovaných exponovaných lokalít obce podľa analýzy rizík a ohrození v rámci potenciálneho ohrozenia vplyvom páchania trestnej činnosti a priestupkov.

Na základe zverejnených výsledkov Výzvy RVPK na rok 2018 naša žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt "Prevencia kriminality v obci Krasňany" bola schválená.
Suma schválenej dotácie je  5 000,00 €.