VZN obce Krasňany č. 2/2022 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 7 územného plánu obce (ÚPN – O) Krasňany
Dokument na stiahnutie
: VZN 2/2022
Vyvesené: 16.12.2022, zvesené: 15.01.2023


VZN obce Krasňany č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023
Dokument na stiahnutie
: VZN č. 4/2022
Vyvesené: 16.12.2022, zvesené: 31.12.2022


VZN obce Krasňany č. 3/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Dokument na stiahnutie: 
  VZN č. 3/2022
Vyvesené: 16.12.2022, zvesené: 31.12.2022


Rozpočet obce Krasňany na roky 2023 - 2025
Dokument na stiahnutie:  Rozpočet 2023 - 2025 kategórie
Vyvesené: 16.12.2022, zvesené: 31.12.2022


Kolaudačné rozhodnutie - Cyklomagistrála Terchová VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Tepličky nad Váhom
Dokument na stiahnutie:  Kolaudačné rozhodnutie
Vyvesené: 07.12.2022, zvesené: 22.12.2022


NÁVRH VZN obce Krasňany č. 4/2022
Dávame do pozornosti NÁVRH VZN obce Krasňany č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 4/2022 najneskôr do 14. decembra 2022:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie: NÁVRH VZN č. 4/2022
Vyvesené: 30.11.2022, zvesené: 14.12.2022


NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
Dokument na stiahnutie:   NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023
Vyvesené: 30.11.2022, zvesené: 14.12.2022


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - „Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa“
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 30.11.2022, zvesené:


NÁVRH VZN obce Krasňany č. 3/2022
Dávame do pozornosti NÁVRH VZN obce Krasňany č. 3/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 3/2022 najneskôr do 14. decembra 2022:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutieVZN č. 3/2022 NÁVRH
Vyvesené: 29.11.2022, zvesené: 14.12.2022


NÁVRH - Rozpočet na roky 2023 - 2025
Dávame do pozornosti návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu najneskôr do 14.12.2022:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie: NÁVRH Rozpočet na roky 2023 - 2025 kategórie
Vyvesené: 28.11.2022, zvesené: 14.12.2022


Verejná vyhláška - stavebné povolenie
Dokument na stiahnutie: Stavebné povolenie na stavbu "12286 - Krasňany - Rudné rozšírenie NNK"
Vyvesené: 23.11.2022, zvesené:


Územný plán regiónu Žilinského kraja - informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu
Okresný úrad Žilina nás vyzval, aby sme podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006, ako dotknutá obec informovali verejnosť o správe o hodnotení strategického dokumentu Územný plán regiónu Žilinského kraja. Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja
Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 09.12.2022 o 10:00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.


NÁVRH VZN obce Krasňany č. 2/2022
Dávame do pozornosti NÁVRH VZN obce Krasňany č. 2/2022 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 7 územného plánu obce (ÚPN – O) Krasňany. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 2/2022 najneskôr do 23. novembra 2022:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie: NÁVRH VZN 2/2022
Vyvesené: 07.11.2022, zvesené: 14.12.2022


Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie na stavbu "IBV Krasňany - Novostavba miestnej komunikácie - rozšírenie"
Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Situácia
Vyvesené: 03.11.2022, zvesené: 18.11.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - „Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa“
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 20.10.2022, zvesené: 04.11.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "12286 - Krasňany - Rudné, rozšírenie NNK"
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška
Vyvesené: 14.10.2022, zvesené: 31.10.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "IBV Krasňany - Novostavba miestnej komunikácie - rozšírenie"
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 03.10.2022, zvesené: 18.10.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Účelová komunikácia pre výstavbu rodinných domov Krasňany"
Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška
Podrobná situácia 
Vyvesené: 23.09.2022, zvesené: 10.10.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie a miestne zisťovanie
Obec Stará Bystrica, ako príslušný stavebný úrad stavby "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" oznamuje začatie kolaudačného konania a zároveň nariaďuje ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.10.2022 (štvrtok) o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 20.09.2022, zvesené: 05.10.2022


Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - „Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, studňa, žumpa“
Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška
Koordinačná situácia
Vyvesené: 14.09.2022, zvesené: 29.09.2022


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás ako dotknutú obec vyzval, aby sme informovali verejnosť o správe o hodnotení strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského  kraja na roky 2021 – 2027.
Do správy je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili
Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 29.09.2022 o 10:00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Dokument na stiahnutie: Informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu Plán rozvoja VV a VK pre územie ŽSK na roky 2021 - 2027
Vyvesené: 13.09.2022, zvesené: 04.10.2022


"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" – záverečné stanovisko
Dokument na stiahnutie: PHSR ŽSK - Záverečné stanovisko
Do záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Záverečné stanovisko je zverejnené aj na webovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn
Vyvesené: 12.09.2022, zvesené:


VZN obce Krasňany č. 1/2022
Dokument na stiahnutie: VZN obce Krasňany č. 1/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Vyvesené: 27.08.2022, zvesené:


Verejná vyhláška - začatie územného konania „Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, studňa, žumpa“
Dokumenty na stiahnutie: 
Verejná vyhláška
Koordinačná situácia
Vyvesené: 09.08.2022, zvesené: 24.08.2022


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby "12286 Krasňany - Rudné, rozšírenie NNK"
Dokumenty na stiahnutie: 
Verejná vyhláška
Situácia
Vyvesené: 04.08.2022, zvesené:


Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu "10586 - Krasňany - Na Brezníku: Zahustenie TS"
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška
Vyvesené: 01.07.2022, zvesené:


Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás ako dotknutú obec vyzval, aby sme informovali verejnosť o správe o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+"
Do správy je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn
Vyvesené: 24.06.2022, zvesené: 15.07.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o doplnení a zmene podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavbu „12286 Krasňany- Rudné, rozšírenie NNK“
Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška
Situácia
Vyvesené: 22.06.2022, zvesené: 07.07.2022


Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Tepličky nad Váhom".

Údaje o vyvlastniteľovi: Malá Fatra, Oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 42219574.
Katastrálne územie: Krasňany.
Parcelné číslo pozemku, ktoré je predmetom vyvlastnenia: KNE 1328.
Dokument na stiahnutie:  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania
Vyvesené: 13.06.2022, zvesené: 28.06.2022


Verejná vyhláška
Užívateľ poľovného revíru Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra, Krasňany 410, IČO 42348803 vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ  v zmysle čl. IV., ods. 2 Zmluvy o užívaní poľovného revíru Kriváň, zo dňa 09.01.2014.
Náhrada za užívanie poľovného revíru bude vyplácaná dňa 16.06.2022 v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod v Stráži, hotel Diana.
Vlastníci poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru sú povinní pri vyplácaní náhrady za užívanie poľovného revíru predložiť užívateľovi poľovného revíru:

 1. doklad totožnosti
 2. doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku (v prípade ak došlo od podpísania Zmluvy o užívaní poľovného revíru medzi vlastníkmi poľovných pozemkov a užívateľom poľovného revíru k zmene vlastníctva. Zmluva o užívaní poľovného revíru Kriváň bola podpísaná dňa 09.01.2014)

Vyvesené: 08.06.2022, zvesené: 15.06.2022


NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2022
Dávame do pozornosti NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 1/2022 najneskôr do 23. júna 2022:

 • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
 • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutiepdfNÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2022
Vyvesené: 08.06.2022, zvesené: 23.06.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "10586 -Krasňany- Na Brezníku: Zahustenie TS
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 31.05.2022, zvesené:


Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu mesta Turany"
Okresný úrad Martin nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu mesta Turany". Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin do 15 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Oznámenie a text strategického dokumentu sú zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-1-uzemneho-planu-mesta-turany
Vyvesené: 23.05.2022, zvesené: 07.06.2022


Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu „13968-Krasňany-Bubáňové-Montáž ÚV na L 234/usek/81"
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška - Stavebné povolenie
Vyvesené: 19.05.2022, zvesené:


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2021 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:  pdfZáverečný účet obce Krasňany za rok 2021 NÁVRH
Vyvesené: 12.05.2022, zvesené: 28.06.2022


Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Varín, koncept"
Okresný úrad Žilina nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie správu o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Varín, koncept". Do správy je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-varin-navrh
Vyvesené: 09.05.2022, zvesené:


Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška -"12286 Krasňany- Rudné, rozšírenie NNK"
Vyvesené: 28.04.2022, zvesené: 13.05.2022


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby "10586 - Krasňany - Na Brezníku: Zahustenie TS" na pozemku parc. č. - líniová stavba (pozemky umiestnené mimo zastavaného územia obce) v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška
Situácia 1
Situácia 2
Vyvesené: 14.04.2022, zvesené: 29.04.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška "13968 - Krasňany - Bubáňové - Montáž ÚV na L 234/usek/81"
Vyvesené: 08.04.2022, zvesené: 25.04.2022


Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Tepličky nad Váhom".
Údaje o vyvlastniteľovi: Malá Fatra, Oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 42219574.
Katastrálne územie: Krasňany.
Parcelné číslo pozemku, ktoré je predmetom vyvlastnenia: EKN 1328.
Dokument na stiahnutie: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania
Vyvesené: 01.04.2022, zvesené:


Verejná vyhláška - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu "Elektrická prípojka k čerpadlám vody"
Dokument na stiahnutie: 
Verejná vyhláška
Situácia 
Vyvesené: 17.03.2022, zvesené: 01.04.2022


Správa o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie správu o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030".
Do správy je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Dokument na stiahnutie: Správa o hodnotení strategického dokumentu
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20
Vyvesené: 14.03.2022, zvesené: 04.04.2022


Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2021
Dokument na stiahnutie: Správa o kontrolnej činnosti HK za r. 2021
Vyvesené: 21.02.2022, zvesené: 08.03.2022


Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Krasňany
Okresný úrad Žilina nám zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Krasňany". Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokument na stiahnutie:   pdfOznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 7 ÚPN O Krasňany
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-7-uzemneho-planu-obce-zad-c-7-upn-o-krasnany
Vyvesené: 16.02.2022, zvesené: 03.03.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania na stavbu "10586 - Krasňany - Na Brezníku: Zahustenie TS". Stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška.

VV 10.02.2022 SSD Na Brezniku 1 m           VV 10.02.2022 SSD Na Brezniku 2 m                         

Vyvesené: 10.02.2022,  zvesené: 25.02.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania a upustení od ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie:
  pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 07.02.2022, zvesené: 22.02.2022


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "13968 - Krasňany - Bubáňové - Montáž ÚV na L 234/usek/81"
Dokument na stiahnutie:
 pdfÚzemné rozhodnutie
Vyvesené: 31.01.2022, zvesené: 15.02.2022


Povolenie na osobitné užívanie vôd a stavebné povolenie
Dokument na stiahnutie:
pdfRozhodnutie - vŕtaná studňa
Vyvesené: 27.01.2022, zvesené: 11.02.2022


Oznámenie o strategickom dokumente "SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja"
Okresný úrad Žilina nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokument na stiahnutie: pdfStrategický dokument Smart koncepcia kultúry ŽSK
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke www.enviroportal.sk/sk/eia
Vyvesené: 26.01.2022, zvesené:  10.02.2022