Záverečný účet obce Krasňany za rok 2021 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:  pdfZáverečný účet obce Krasňany za rok 2021 NÁVRH

Vyvesené: 12.05.2022, zvesené:


Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Varín, koncept"
Okresný úrad Žilina nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie správu o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Varín, koncept". Do správy je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-varin-navrh
Vyvesené: 09.05.2022, zvesené:


Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška -"12286 Krasňany- Rudné, rozšírenie NNK"
Vyvesené: 28.04.2022, zvesené: 13.05.2022


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby "10586 - Krasňany - Na Brezníku: Zahustenie TS" na pozemku parc. č. - líniová stavba (pozemky umiestnené mimo zastavaného územia obce) v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška
Situácia 1
Situácia 2
Vyvesené: 14.04.2022, zvesené: 29.04.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška "13968 - Krasňany - Bubáňové - Montáž ÚV na L 234/usek/81"
Vyvesené: 08.04.2022, zvesené: 25.04.2022


Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Tepličky nad Váhom".
Údaje o vyvlastniteľovi: Malá Fatra, Oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 42219574.
Katastrálne územie: Krasňany.
Parcelné číslo pozemku, ktoré je predmetom vyvlastnenia: EKN 1328.
Dokument na stiahnutie: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania
Vyvesené: 01.04.2022, zvesené:


Verejná vyhláška - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu "Elektrická prípojka k čerpadlám vody"
Dokument na stiahnutie: 
Verejná vyhláška
Situácia 
Vyvesené: 17.03.2022, zvesené: 01.04.2022


Správa o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie správu o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030".
Do správy je možné nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Dokument na stiahnutie: Správa o hodnotení strategického dokumentu
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20
Vyvesené: 14.03.2022, zvesené: 04.04.2022


Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2021
Dokument na stiahnutie: Správa o kontrolnej činnosti HK za r. 2021
Vyvesené: 21.02.2022, zvesené: 08.03.2022


Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Krasňany
Okresný úrad Žilina nám zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Krasňany". Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokument na stiahnutie:   pdfOznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 7 ÚPN O Krasňany
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-7-uzemneho-planu-obce-zad-c-7-upn-o-krasnany
Vyvesené: 16.02.2022, zvesené: 03.03.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania na stavbu "10586 - Krasňany - Na Brezníku: Zahustenie TS". Stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.
Dokument na stiahnutie:  pdfVerejná vyhláška.

VV 10.02.2022 SSD Na Brezniku 1 m           VV 10.02.2022 SSD Na Brezniku 2 m                         

Vyvesené: 10.02.2022,  zvesené: 25.02.2022


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania a upustení od ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie:
  pdfVerejná vyhláška
Vyvesené: 07.02.2022, zvesené: 22.02.2022


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "13968 - Krasňany - Bubáňové - Montáž ÚV na L 234/usek/81"
Dokument na stiahnutie:
 pdfÚzemné rozhodnutie
Vyvesené: 31.01.2022, zvesené: 15.02.2022


Povolenie na osobitné užívanie vôd a stavebné povolenie
Dokument na stiahnutie:
pdfRozhodnutie - vŕtaná studňa
Vyvesené: 27.01.2022, zvesené: 11.02.2022


Oznámenie o strategickom dokumente "SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja"
Okresný úrad Žilina nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokument na stiahnutie: pdfStrategický dokument Smart koncepcia kultúry ŽSK
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke www.enviroportal.sk/sk/eia
Vyvesené: 26.01.2022, zvesené:  10.02.2022