Profil verejného obstarávateľa

Názov zákazky: Prenosné pódium

Názov zákazky: Krasňany - potrubie DN 500

Názov zákazky: Oprava mosta na miestnej komunikácii

Názov zákazky: Publicita projektu

Názov zákazky: Spotrebná elektronika

Názov zákazky: Športové vybavenie Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.