Obec Krasňany získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom "Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany" v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 14.06.2018 medzi obcou Krasňany a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinským samosprávnym krajom.

Názov projektu: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K865

Výzva: IROP-PO2-SC221-2016-10 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Operačný program: 30200 Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Celkové výdavky: 298 173,16 €

Doposiaľ poskytnutá výška grantu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 252 712,39 €

Prostriedky z vlastných zdrojov: 45 460,77 €

Realizácia projektu: apríl – september 2019

Zhotoviteľ projektu: IPK, s.r.o., Terchová

Zmluvy súvisiace s projektom: 16/2018, 33/2018, 18/2019

Popis projektu:
Projekt rozšírením MŠ v obci Krasňany prostredníctvom novej prístavby k existujúcej budove vytvoril 25 nových miest, čím sa zvýšila dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od 3 do 5 rokov, i tých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z obce i najbližšieho okolia. Projekt prispel ku skvalitneniu poskytovaných verejných služieb v oblasti životnej úrovne obyvateľov.

Hlavné aktivity projektu:
Prístavba MŠ.
Vybavenie a zariadenie prístavby.
Rekonštrukcia vykurovacích a kúrenárskych technológií a rozvodov.

Fotogaléria