Dňa 18. marca 2011 prebehol výber obcí prihlásených do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny SR pre rok 2011 (PRK IMP 2011). Spomedzi 833 prihlásených miest a obcí z celého Slovenska bola vybraných 200 obcí, medzi nimi  aj naša obec.

Z Prvého realizačného projektu sme získali finančné prostriedky vo výške 92 699,- EUR. Za tieto finančné prostriedky je v zmysle Prvého realizačného projektu nevyhnutné vytvoriť, aktivovať a systémovo zrealizovať vodozádržné prvky, ktoré dokážu zadržať až 30 000 m3 dažďovej vody.
V rámci projektu sa na základe využitia aktívneho opatrenia trhu práce (podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z.) uzatvorila zmluva s Úradom práce v Žiline a vytvorilo sa 10 pracovných príležitostí na 6 mesiacov.

Cieľom realizácie projektov prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny v katastrálnych územiach obcí SR je znížiť povodňové riziká a zmierniť dosahy extrémnych prívalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav. S týmto cieľom sa budú realizovať v katastrálnych územiach obcí vodozádržné opatrenia. Medzi základné opatrenia patria: prahy, schody, prehrádzky a hate na tokoch riek a potokov - zádržné hate a stupne na zachytávanie kameňa v strmých jarkoch - odvodnenia zvážnic, nespevnených ciest - oprava a čistenie kanálov pri spevnených cestách - budovanie zasakovacích pásov.

Naša obec tento program realizovala dodávateľsky. K tomuto zámeru bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie. Víťazom tohto verejného obstarávania sa stala firma EKOSTAV Oščadnica s.r.o., ktorá realizovala protipovodňové opatrenia v našej obci. Termín ukončenia prác bol stanovený na október 2011.