Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych aktivít v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, podopatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoja obcí.
Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 LEADER v miestnej akčnej skupine: OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina".

Predmetom a cieľom  projektu Výstavba verejného priestranstva Krasňany bolo vytvorenie nového verejného priestranstva v športovom areáli, ktoré bude plniť funkciu oddychového priestoru pre obyvateľov i návštevníkov obce. Územie sa nachádza v intraviláne obce. Na existujúcej ploche bola vykonaná skrývka zeminy za účelom zrovnania terénu, na celom pozemku bola rozprestretá nová ornica, zrealizovaná  výsadba parkovej trávy, listnatých a ihličnatých stromov a kríkov, položená zámkova dlažba a osadené lavičky.

Celkové náklady na projekt:  53 343,14 EUR.

Realizácia projektu:  jún - august 2012