Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, podopatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 LEADER v miestnej akčnej skupine: OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina".

Predmetom projektu bol rozostavaný objekt šatní a tribúny. Objekt je jednopodlažný, osadený rovnobežne s pozdĺžnou osou futbalového ihriska. V objekte boli navrhované tri relatívne samostatné funkčné celky: šatne pre športovcov, rozhodcov a trénerov, klubovňa a tribúny pre divákov.
Cieľom projektu bolo prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy v areáli športového ihriska poskytovať kvalitnejšie služby tak pre obyvateľov obce, ako aj pre návštevníkov a poskytovanie lepších podmienok pri športových stretnutiach a kultúrnych podujatiach. Cieľ projektu priamo nadväzuje na ciele programu a opatrenia, ktorým je zlepšenie základných služieb a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
Realizácia projektu:  júl - november 2011