Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila dňa 22.03.2016 výzvu na predloženie žiadosti v grantovom programe Rozvoj obcí. Cieľom programu bolo zlepšiť prostredie a kvalitu života vo vybraných obciach.

Podporiť bolo možné projekty zamerané na poskytovanie sociálnej pomoci a starostlivosti, zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu vzdelávania a ochranu životného prostredia v obciach. Jedna obce mohla v tomto grantovom programe predložiť maximáne 1 projekt v maximálnej celkovej sume 7000,- €. Obec Krasňany predložilia projekt, ktorého zámerom bolo vykonať stavebné úpravy na 2. nadzemnom podlaží ZŠ. Z bytovej jednotky, ktorá sa nachádzala v budove ZŠ vytvoriť jednu triedu pre klub detí pre cca 25 detí a jednu počítačovú triedu pre 16 žiakov.. 14.04.2016 bola zadaná výzva stavebným firmám na predloženie cenovej ponuky. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. Zo štyroch zúčastnených firiem dala najnižšiu ponuku firma STAVOINVEST - SK, s.r.o., Krasňany. Predložený projekt bol úspešný a dňa 20.05.2016 bola podpísaná zmluva s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá nám na projekt "Stavebné úpravy - 2. nadzemné podlažie - Základná škola Krasňany" poskytla sumu 7000,- €. Ďakujeme Nadácii Kia Motors Slovakia za poskytnutie grantu.

Spolufinancovanie obce bolo vo výške 11 822,62 €. Vybavenie počítačovej triedy a školského klubu detí financovala ZŠ z vlastných zdrojov.

Fotogaléria