Most cez Kúrsky potok bol v havarijnom stave od povodne v roku 2010. Obec sa snažila ho opraviť v r. 2011 z finančných prostriedkov Úradu vlády na protipovodňové opatrenia. Avšak pre veľký rozsah poškodenia to vtedy firma, ktorá realizovala protipovodňové opatrenia odmietla.
Vo februári 2017 bola obci doručená žiadosť o výstavbu premostenia k pozemku parc. č. 886/7, na ktorom prebieha výstavba rodinného domu. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní prebehla súťaž na spracovateľa projektovej dokumentácie. Z troch oslovených uchádzačov (ALFA PROJEKT, Žilina; DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina a IMB ateliér, s.r.o., Žilina) predložila najnižšiu cenovú ponuku spoločnosť DAQE Slovakia, a to 2 244,00 €. Projektovú dokumentáciu vypracovali v marci 2017.
Realizáciu projektu "Stavba mosta cez Kúrsky potok v oblasti Do potoka Končie v mieste jestvujúceho mosta" schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2017, uznesením č. 51, bod 7.
Verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác prebehlo v októbri 2017. Boli oslovené tri spoločnosti: STAVOIMPEX, s.r.o., Žilina; STAVEKO-SK, a.s., Žilina a HASTRA, s.r.o., Žilina. Najnižšiu cenovú ponuku predložila fi HASTRA, s.r.o..
Stavba mosta bola realizovaná v mesiacoch apríl – jún 2018.
Náklady na stavbu mosta vo výške 50 997,68 € obec financovala z rozpočtu obce.