Na žiadosť občanov bývajúcich v lokalite „Na Pupov“ pristúpila obec k oprave mosta ponad vodný tok Jedľovina. Predmetný most sa nachádza na miestnej komunikácii a premosťuje potok. Je na prístupovej ceste k rodinným domom.
Na nosnej konštrukcii bolo badať známky výrazného opotrebovania, rozpad betónu a koróziu oceľových nosných častí.
Opravu mosta schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 15.03.2018, uznesením č. 57, bod 4.
Spracovateľom projektovej dokumentácie bola spoločnosť DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina.
Verejné obstarávanie na projekt Oprava mosta na miestnej komunikácii bolo realizované na portáli TENDERnet. Záujem o zákazku prejavili nasledovní uchádzači: GFCH spol. s r.o., Žilina; Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., Bratislava; HASTRA, s.r.o., Žilina a M-SILNICE SK, Žilina. Najnižšiu cenovú ponuku predložila fi HASTRA s.r.o..
Projekt s názvom Oprava mosta na miestnej komunikácii ponad vodný tok v obci Krasňany bol realizovaný v mesiacoch apríl – máj 2018.
Náklady na opravu mosta vo výške 49 986,11 € obec financovala z rozpočtu obce.