Verejné obstarávanie na zákazku Oprava spevnených plôch bolo realizované cez portál TENDERnet. Boli oslovené štyri firmy: GFCH, spol. s r.o., Žilina; M-Mark Maňak Marek, Krasňany; Marián Hliník, Varín a RP BUILDING, s.r.o., Žilina.

Predmetom zákazky bolo vybúranie a likvidácia 609 m2 betónovej plochy a 315 m obrubníkov, dodávka a osadenie nových obrubníkov a vybetónovanie 609 m2 plochy v hrúbke betónu 18 cm. V stanovenej lehote na predkladanie ponúk, t. j. do 27.04.2018 prejavila záujem len jedna firma – RP BUILDING, s.r.o., Žilina, s ktorou bola dňa 28.05.2018 podpísaná zmluva o dielo.

Na začiatku realizácie diela bola od obyvateľov bytoviek a priľahlých rodinných domov vznesená požiadavka na rozšírenie spevnených plôch, čím došlo k navýšeniu výmery o 155 m2 a tým aj k navýšeniu ceny za dielo. Celková výmera spevnených plôch predstavuje 764 m2.

Opravu spevnených plôch schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 14.06.2017, uznesením č. 44, bod 11.

Realizácia projektu: jún 2018

Náklady na opravu spevnených plôch vo výške 40 754,40 € obec financovala z vlastných zdrojov.