Verejná vyhláška
Stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa" na parc. č. CKN 886/7, 886/8.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania  (575.88 Kb)
Vyvesené: 21.12.2017, zvesené: 05.01.2018


Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stanková, Trnková, Cigánik."
Dokument na stiahnutie:   Kolaudačné rozhodnutie   (1,24 Mb)
Vyvesené:  21.12.2017, zvesené: 05.01.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 02.01.2018.
Vyvesené: 18.12.2017, zvesené: 02.01.2018


Rozpočet obce Krasňany na roky 2018 - 2020
Dokument na stiahnutie:  Rozpočet na roky 2018-2020   (296.41 Kb) 
Vyvesené: 14.12.2017,  zvesené: 31.12.2017


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti   (241.59 Kb) 
Vyvesené: 11.12.2017, zvesené: 27.12.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAJLO KATRINEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 21.12.2017.
Vyvesené: 06.12.2017, zvesené: 21.12.2017


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa  pobytu  v Krasňanoch  na návrh  vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 30.11.2017 trvalý pobyt: VLADIMÍR BIELKA, nar. 25.09.1982. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Vyvesené: 01.12.2017, zvesené: 18.12.2017   


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 14.12.2017.
Vyvesené: 29.11.2017, zvesené: 14.12.2017


Rozpočet na roky 2018 - 2020 NÁVRH
Dokument na stiahnutie: Návrh rozpočtu obce na roky 2018 - 2020   (386.87 Kb)
Vyvesené: 28.11.2017, zvesené: 13.12.2017


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie stavebné povolenie na stavbu "Spevnené plochy, parkovisko, pripojenie spevnených plôch na miestnu komunikáciu" na pozemku parc. č. 151 CKN v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  Stavebné povolenie   (278.33 Kb) 
Vyvesené: 16.11.2017, zvesené: 01.12.2017


Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente
Okresný úrad Žilina zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja".  Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 odo dňa zverejnenia oznámenia. Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-vuc-zilinskeho-kraja
Dokumenty na stiahnutie:  
Verejná vyhláška   (559.07 Kb) 
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja"   (1.67 Mb) 
Vyvesené: 13.11.2017, zvesené: 28.11.2017


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (105.04 Kb)
Vyvesené: 06.11.2017, zvesené: 21.11.2017


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa  pobytu  v Krasňanoch  na návrh  vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 31.10.2017 trvalý pobyt: IVETA RIPELOVÁ, nar. 27.03.1976. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Vyvesené: 02.11.2017, zvesené: 20.11.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 09.11.2017.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (230.02 Kb)
Vyvesené: 30.10.2017, zvesené: 09.11.2017 


 Verejná vyhláška
Obec Stará Bystrica ako príslušný stavebný úrad stavby "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Tepličky nad Váhom" oznamuje začatie začatie územného konania a zároveň nariaďuje miestne skúmanie a ústne rokovanie na deň 13. novembra 2017 (pondelok) o 11:00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Varíne, kancelária starostu obce.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (892.99 Kb) 
Vyvesené: 20.10.2017, zvesené: 06.11.2017


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (246.06 Kb) 
Vyvesené: 20.10.2017, zvesené: 06.11.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 23.10.2017.
Dokument na stiahnutieOznámenie o uložení zásielky   (529.55 Kb)
Vyvesené: 13.10.2017, zvesené: 23.10.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 25.10.2017.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky    (504.97 Kb)
Vyvesené: 10.10.2017, zvesené: 25.10.2017


Verejná vyhláška - VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Dokument na stiahnutie:  Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov   (1.11 Mb)
Vyvesené: 28.09.2017, zvesené: 30.10.2017 


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta) 
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.10.2017.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (518.46 Kb)
Vyvesené: 02.10.2017, zvesené: 17.10.2017 


VZN 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 
Dokument na stiahnutieVZN 2/2017   (162.82 Kb) 
Vyvesené: 22.09.2017, zvesené: 07.10.2017


VZN 3/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany
Dokumenty na stiahnutie:
VZN 3/2017   (208.97 Kb)
Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostroja   (189.92 Kb)
Vyvesené: 22.09.2017, zvesené: 07.10.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.10.2017.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (548.72 Kb)
Vyvesené: 25.09.2017, zvesené: 10.10.2017


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Spevnené plochy, parkovisko, pripojenie na miestnu komunikáciu" na pozemkoch parc. č. 151 CKN v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška   (1.14 Mb)
Vyvesené: 22.09.2017, zvesené: 09.10.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta) 
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAL KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.08.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (211.75 Kb)
Vyvesené: 11.09.2017,  zvesené: 26.09.2017


NÁVRH VZN 3/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany
Dokument na stiahnutie:  VZN 3/2017 NÁVRH   (208.79 Kb)
Vyvesené: 04.09.2017, zvesené: 21.09.2017


NÁVRH VZN 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
Dokument na stiahnutie:   VZN 2/2017 NÁVRH   (162.87 Kb)
Vyvesené: 28.08.2017,   zvesené:  21.09.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 12.09.2017.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (221.86 Kb)
Vyvesené: 28.08.2017, zvesené: 12.09.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)  
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAJLO KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.08.2017.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (232.03 Kb)
Vyvesené: 14.08.2017, zvesené: 29.08.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.08.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (233.17 Kb)
Vyvesené: 02.08.2017, zvesené: 17.08.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAL KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 16.08.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (231.51 Kb) 
Vyvesené: 01.08.2017, zvesené: 16.08.2017


Stavebné povolenie
Stavebné povolenie na stavbu "Reklamný pútač obojstranný (billboard)" na pozemku CKN 664/24 v k.ú. Krasňany pre stavebníka ZVAROKOV, s.r.o., Stráža 96, 013 04.
Dokument na stiahnutie: Stavebné povolenie   (1.86 Mb)
Vyvesené: 31.07.2017, zvesené: 15.08.2017


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa  pobytu  v Krasňanoch  na návrh  vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 31.07.2017 trvalý pobyt Jana Ciganiková,  nar. 02.01.1983. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Vyvesené: 31.07.2017, zvesené: 15.08.2017


Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielkyV zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 11.08.2017.
Vyvesené: 27.07.2017, zvesené: 11.08.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 25.07.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (295.28 Kb)
Vyvesené: 10.07.2017, zvesené: 25.07.2017


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (1.25 Mb)
Vyvesené: 30.06.2017, zvesené: 17.07.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republikya registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 07.07.2017.
Vyvesené: 22.06.2017, zvesené: 07.07.2017


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutieVerejná vyhláška   (315.87 Kb)
Vyvesené: 19.06.2017, zvesené: 04.07.2017


Verejná vyhláška - náhrada za užívanie poľovného revíru
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška    (349.44 Kb)
Vyvesené: 19.06.2017, zvesené: 27.06.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 26.06.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (287.07 Kb)
Vyvesené: 16.06.2017, zvesené: 26.06.2017


Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (1.93 Mb) 
Vyvesené: 01.06.2017, zvesené: 16.06.2017


Ponuka predaja pozemku EKN parc. č. 1368/15 v k.ú. Varín
Dokument na stiahnutie:   Ponuka predaja pozemku  (126,26 Kb)
Vyvesené: 29.05.2017, zvesené: 21.06.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 09.06.2017.
Vyvesené: 25.05.2017, zvesené: 09.06.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 07.06.2017.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (333.55 Kb)
Vyvesené: 23.05.2017, zvesené: 07.06.2017


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška   (980.27 Kb)
Vyvesené: 22.05.2017, zvesené: 06.06.2017


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2016 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:  Záverečný účet - NÁVRH   (373.88 Kb)
Vyvesené: 15.05.2017, zvesené: 14.06.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAJLO KATRINEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 30.05.2017.
Vyvesené: 15.05.2017, zvesené: 30.05.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 12.05.2017.
Vyvesené: 27.04.2017, zvesené: 12.05.2017


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (785.92 Kb)
Vyvesené: 26.04.2017, zvesené: 11.05.2017


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (853.63 Kb)
Vyvesené: 19.04.2017, zvesené: 04.05.2017


Verejná vyhláška  o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (318.64 Kb)
Vyvesené: 19.04.2017, zvesené: 04.05.2017


Výzva - údržba pod elektrickými vedeniami sústavy 22 KW
Dokument na stiahnutie:   Výzva   (1.39 Mb)
Vyvesené: 05.04.2017, zvesené: 20.04.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 18.04.2017.
Vyvesené: 31.03.2017, zvesené: 18.04.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.04.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (318.68 Kb)
Vyvesené: 24.03.2017, zvesené: 10.04.2017


ÚPN-O Varín, návrh - rozsah hodnotenia strategického dokumentu
Dokument na stiahnutie:  ÚPN-O Varín, návrh - rozsah hodnotenia   (1.43 Mb)
Vyvesené: 17.03.2017, zvesené: 31.03.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 31.03.2017.
Dokument na stiahnutie:    Oznámenie o uložení zásielky    (301.04 Kb)
Vyvesené: 16.03.2017, zvesené: 31.03.2017


Záverečné stanovisko - "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK".
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Záverečné stanovisko IDS ŽSK    (703.57 Kb)
Vyvesené: 13.03.2017, zvesené: 28.03.2017


Verejná vyhláška  o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (460.07 Kb)
Vyvesené: 23.02.2017, zvesené: 10.03.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.03.2017.
Vyvesené: 23.02.2017, zvesené: 10.03.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 21.02.2017.
Vyvesené: 06.02.2017, zvesené: 21.02.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 21.02.2017.
Vyvesené: 06.02.2017, zvesené: 21.02.2017


Rozhodnutie
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie rozhodnutia k strategickému dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015 - 2020 (aktualizácia s výhľadom do r. 2023)".
Dokument na stiahnutie:   Rozhodnutie    (439.16 Kb)
Vyvesené: 02.02.2017, zvesené: 17.02.2017


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlasníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.Z. zrušila dňom 31.01.2017 trvalý pobyt: Pavol Tavač, nar. 05.05.1956. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o zrušení TP   (154.38 Kb)
Vyvesené: 01.02.2017, zvesené: 16.02.2017


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.02.2017.
Vyvesené: 27.01.2017, zvesené: 10.02.2017


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Krasňany - Medze I. etapa: rozšírenie NNK pre IBV Vítek" na pozemkoch parc. č. ... líniová stavba k.ú. Krasňany, časť Medze. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa  14.02.2017 o 10:00 hod., so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002, I. poschodie.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o začatí kolaudačného konania   (1.41 Mb)
Vyvesené: 17.01.2017, zvesené: 01.02.2017


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.01.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (572.95 Kb)
Vyvesené: 02.01.2017, zvesené: 17.01.2017