Územný plán obce Sučany - záverečné stanovisko
Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko k strategickému dokumentu Územný plán obce Sučany, ktorého obstarávateľom je obec Sučany.

Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie: Územný plán obce Sučany - záverečné stanovisko (1,58 MB)
Vyvesené: 22.02.2020, zvesené: 30.01.2020


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška  (607,06 KB)
Vyvesené: 15.01.2020, zvesené: 30.01.2020