Verejná vyhláška
Spoločný stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku Stavebné povolenie na stavbu  „12293 - Krasňany - Dolina Kúr, rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur," druh stavby: líniová stavba v k.ú. Krasňany.

Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
Vyvesené: 08.10.2020, zvesené: 23.10.2020


Verejná vyhláška
Spoločný stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia pre stavbu:  "13076 - Krasňany - Rudné - Predĺženie NNK".
Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Celková situácia stavby
Vyvesené: 22.09.2020, zvesené: 07.10.2020


Verejná vyhláška
Spoločný stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu  „12293 - Krasňany - Dolina Kúr, rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur," druh stavby: líniová stavba v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 14.08.2020, zvesené: 02.09.2020


Verejná vyhláška
Spoločný stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku Oznámenie o územnom konaní na stavbu "13076 - Krasňany - Rudné - Predĺženie NNK".
Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška Oznámenie o územnom konaní 13076 - Krasňany - Rudné - Predĺženie NNK
Celková situácia stavby 13076 - Krasňany - Rudné - Predĺženie NNK

Vyvesené: 14.08.2020, zvesené: 02.09.2020


Verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"
Dokument na stiahnutie: Verejné prerokovanie
Vyvesené: 29.07.2020, zvesené: 12.08.2020


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027".Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o strategickom dokumente
Vyvesené: 23.07.2020, zvesené: 10.08.2020


Správa o hodnotení strategického dokumentu DOPLNOK "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie oznámenia o doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu DOPLNOK Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokument na stiahnutie: Správa o hodnotení strategického dokumentu DOPLNOK Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
Vyvesené: 06.07.2020, zvesené: 27.07.2020


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom 30.06.2020 trvalý pobyt občanovi: Jozef Kvočka, nar. 13.9.1973. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
V Krasňanoch, dňa 01.07.2020
Vyvesené: 01.07.2020,  zvesené: 15.07.2020


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom 30.06.2020 trvalý pobyt občanovi:

Ján Kvočka, nar. 20.05.1966. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
V Krasňanoch, dňa 01.07.2020
Vyvesené: 01.07.2020,  zvesené: 15.07.2020


Verejná vyhláška
Dokumenty na stiahnutie:
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Varín - úprava toku Varínka"
Situácia: Varín - úprava toku Varínka
Vyvesené: 26.06.2020, zvesené: 13.07.2020


Verejná vyhláška
Spoločný stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku Rozhodnutie o umiestnení stavby  „12293 - Krasňany - Dolina Kúr, rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur," druh stavby: líniová stavba v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Vyvesené: 19.06.2020, zvesené: 06.07.2020


Verejná vyhláška
Spoločný stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "13076 - Krasňany - Rudné - Predĺženie NNK" a súčasne nariaďuje ústne konanie dňa 07.07.2020 o 09:00 hod. na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. Sv. Floriána 1002.
Dokument na stiahnutie:Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Vyvesené: 18.06.2020, zvesené: 03.07.2020


Verejná vyhláška
Užívateľ poľovného revíru Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra , Krasňany 410, IČO 42348803 vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ  v zmysle čl. IV., ods.2 Zmluvy o užívaní poľovného revíru Kriváň, zo dňa 09.01.2014.

Náhrada za užívanie poľovného revíru bude vyplácaná dňa 25.06.2020 v čase od 16:00 hod. do 17:30 hod v Stráži, hotel Diana.
Vlastníci poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru sú povinní pri vyplácaní náhrady za užívanie poľovného revíru predložiť užívateľovi poľovného revíru:

  1. doklad totožnosti
  2. doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku (v prípade ak došlo od podpísania Zmluvy o užívaní poľovného revíru medzi vlastníkmi poľovných pozemkov a užívateľom poľovného revíru k zmene vlastníctva. Zmluva o užívaní poľovného revíru Kriváň bola podpísaná dňa 09.01.2014)

Vyvesené: 17.06.2020, zvesené: 24.06.2020


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2019
Dokument na stiahnutie: Záverečný účet obce Krasňany za rok 2019
Vyvesené: 05.06.2020, zvesené: 20.06.2020


Verejná vyhláška
Krajský pamiatkový úrad Žilina nám zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci rozhodnutia o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v k.ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka za účelom overenia archeologického potenciálu a zistenia rozsahu prípadných archeologických nálezísk mimo zastaveného územia predmetných katastrov.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 15.06.2020, zvesené: 30.06.2020


Verejná vyhláška: Stavebné povolenie - prístrešok pre osobný automobil
Dokument na stiahnutie: Stavebné povolenie
Vyvesené: 15.06.2020, zvesené: 30.06.2020


NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany na 2. polrok 2020
Dokument na stiahnutie: NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020
Vyvesené: 20.05.2020, zvesené: 04.06.2020


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2019 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie: Záverečný účet obce Krasňany - NÁVRH
Vyvesené: 05.05.2020, zvesené: 04.06.2020


Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou na stavbu „12293 - Krasňany - Dolina Kúr, rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur“.
Dokument na stiahnutie:
Verejná vyhláška  (651,39 KB)
Vyvesené: 21.04.2020, zvesené: 06.05.2020


Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.  Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
Vyvesené: 20.04.2020, zvesené: 12.05.2020


Územný plán obce Sučany - záverečné stanovisko
Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko k strategickému dokumentu Územný plán obce Sučany, ktorého obstarávateľom je obec Sučany. Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie: Územný plán obce Sučany - záverečné stanovisko (1,58 MB)
Vyvesené: 22.02.2020, zvesené: 14.03.2020


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška  (607,06 KB)
Vyvesené: 15.01.2020, zvesené: 30.01.2020