NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany na 2. polrok 2020
Dokument na stiahnutie: NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020

Vyvesené: 20.05.2020, zvesené:


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2019 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie: Záverečný účet obce Krasňany - NÁVRH
Vyvesené: 05.05.2020


Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou na stavbu „12293 - Krasňany - Dolina Kúr, rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur“.
Dokument na stiahnutie:
Verejná vyhláška  (651,39 KB)
Vyvesené: 21.04.2020, zvesené:


Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.  Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
Vyvesené: 20.04.2020, zvesené: 12.05.2020


Územný plán obce Sučany - záverečné stanovisko
Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko k strategickému dokumentu Územný plán obce Sučany, ktorého obstarávateľom je obec Sučany. Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie: Územný plán obce Sučany - záverečné stanovisko (1,58 MB)
Vyvesené: 22.02.2020, zvesené:


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška  (607,06 KB)
Vyvesené: 15.01.2020, zvesené: 30.01.2020