Výsledky hlasovania v obci Krasňany:

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 995
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky  383
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 383
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 382
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1
Účasť v % 38,49

 

Otázka Počet hlasov "ÁNO" Počet hlasov "NIE"
1 379 2
2 367 11
3 367 9


Znenie otázok v referende:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?