Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.06.2014 č. 59/2014, bod 8 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.