V spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy je možné hlasovať mimo volebnej miestnosti do špeciálnej  volebnej schránky a do prenosnej volebnej schránky.

 

Hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky

Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. Požiadať o špeciálny spôsob hlasovania možno najneskôr do piatku 28. októbra 2022 do 12:00 hod. na tel. č. 041/5629381. Volič podáva žiadosť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, adresa trvalého pobytu, prípadne iná adresa, na ktorej žiada vykonať hlasovanie. Jednou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Hlasovanie zabezpečia vo volebný deň v sobotu 29. októbra 2022 dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie, ktorí prídu za voličom do domácnosti vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami ako respirátor, jednorazové rukavice a dezinfekcia na ruky a predmety. Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva. Hlasovať môže len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič môže požiadať o prenosnú volebnú schránku telefonicky na č. 041/5692381 alebo prostredníctvom rodinného príslušníka prípadne inej osoby (napríklad suseda) aj priamo v deň volieb.