Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07:00 hod. do 22:00 hod.

V referende voliči rozhodnú o otázke:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

 • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
  „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
  Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
 • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
 • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
 • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
  „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • Čl. 98 odsek 2 znie:
  „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie o vyhlásení referenda

Informácie pre voliča

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram a určujem v obci Krasňany Volebný okrsok č.1

volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu v Krasňanoch č. 22.

V Krasňanoch dňa 10.11.2022
Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce

 

Zverejnenie emailovej adresy - delegovanie do komisie

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Krasňanoch pre referendum dňa 21. januára 2023:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zverejnenie emailovej adresy - voľba poštou

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom v obci, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zverejnenie emailovej adresy - hlasovací preukaz

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.