"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" - záverečné stanovisko
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020". Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Sprievodný list    (176.41 Kb)
Vyvesené: 04.01.2016, zvesené: 20.01.2016


"Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" - informácia
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie informácie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja". Stretegický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa www.zilinskazupa.sk a na adrese  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strat
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.
Zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 07.01.2016 o 10:00 hod. na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49  Žilina, konferenčná sála.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu   (175.06 Kb)
Vyvesené: 22.12.2015,   zvesené: 12.01.2016


Dodatok č. 1/2015 k VZN 1/2011
Dokument na stiahnutie:   Dodatok č. 1 k VZN 1/2011   (132.50 Kb)
Vyvesené: 16.12.2015, zvesené: 31.12.2015


Dodatok č. 1/2015 k VZN 1/2014
Dokument na stiahnutie:   Dodatok č. 1 k VZN 2/2014   (193.60 Kb)
Vyvesené: 16.12.2015, zvesené: 31.12.2015


VZN obce Krasňany č. 1/2015 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany
Dokument na stiahnutie:   VZN 1/2015 o záväzných častiach ZaD č. 6 ÚPN O - Krasňany   (703.72 Kb)
Vyvesené: 16.12.2015, zvesené: 15.01.2016


VZN obce Krasňany č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Dokument na stiahnutie:  VZN 2/2015   (194.70 Kb)
Vyvesené: 16.12.2015, zvesené: 31.12.2015


VZN obce Krasňany č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Dokument na stiahnutie:   VZN 3/2015 (204.33 Kb)
Vyvesené: 16.12.2015, zvesené: 31.12.2015


VZN obce Krasňany č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016
Dokumenty na stiahnutie:
VZN 4/2015   (200.45 Kb)
Príloha č. 1 k VZN 4/2015    (504.44 Kb)
Vyvesené: 16.12.2015, zvesené: 31.12.2015


Rozpočet obce Krasňany na roky 2016 - 2018
Dokument na stiahnutie:  Rozpočet na roky 2016 - 2018    (387.25 Kb)
Vyvesené: 16.12.2015, zvesené: 31.12.2015


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAL KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.12.2015.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (465.32 Kb) 
Vyvesené: 14.12.2015, zvesené: 29.12.2015


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.12.2015.
Vyvesené: 14.12.2015, zvesené: 29.12.2015


Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere zrušiť Chránený strom Lipa malolistá na starom cintoríne v obci Krasňany
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na zverejnenie verejnou vyhláškou oznámenie o zámere zrušiť ochranu Chráneného stromu Lipa malolistá na starom cintoríne v obci Krasňany z dôvodu vyrúbania predmetnej dreviny..
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška    (243.45 Kb) 
Vyvesené: 09.12.2015, zvesené: 28.12.2015


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a o upustení ústneho konania
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania a o upustení ústneho konania na stavbu "Protipoožiarna lesná cesta Húboč" na pozemkoch parc. č. 1213, 1215/2, 1322/8 C KN k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o začatí územného konania a o upustení ústneho konania    (296.77 Kb)
Vyvesené: 02.12.2015, zvesené: 17.12.2015


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 16.12.2015.
Vyvesené: 01.12.2015, zvesené: 16.12.2015


Verejná vyhláška - stavebné povolenie
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie na stavbu "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV  a chaty Stanková, Trnková, Cigánik" na pozemkoch parc. č. ..... líniová stavba, k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Stavebné povolenie   (720.59 Kb)
Vyvesené: 26.11.2015, zvesené: 11.12.2015


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAL KATRINEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 08.12.2015.
Vyvesené: 03.11.2015, zvesené: 24.11.2015


"PHSR Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" - oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na zverejnenie oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja na roky 2014 - 2020". Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami §10 ods.2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a a taktiež na adrese:http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraj-1. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe a hodnotení strategického dokumentu. 
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu 167.88 Kb 
Vyvesené: 23.11.2015, zvesené: 08.12.2015


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV  a chaty Stanková, Trnková, Cigánik" na pozemkoch parc. č. ..... líniová stavba, k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o začatí stavebného konania   (288.32 Kb)
Vyvesené: 29.10.2015, zvesené: 13.11.2015


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Ivan Stražovec, ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.11.2015.
Vyvesené: 26.10.2015, zvesené: 10.11.2015


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Michal Katrinec, ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 06.11.2015.
Vyvesené: 22.10.2015, zvesené: 06.11.2015


Oznámenie o strategickom dokumente
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Dolná Tižina - aktualizácia pre obdobie 2015-2020".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokumenty na stiahnutie: 
Sprievodný list k oznámeniu o strategickom dokumente    (238.81 Kb)
Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja obce Dolná Tižina - aktualizácia pre obdobie 2015-20120    (459.86 Kb)
Vyvesené: 19.10.2015, zvesené: 03.11.2015


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Ivan Strážovec. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 22.10.2015.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (117.33 Kb)
Vyvesené: 13.10.2015, zvesené: 22.10.2015


ZaD č. 6 ÚPN O Krasňany - pozvánka na prerokovanie nezohľadnených pripomienok
Dokument na stiahnutie: ZaD č. 6 ÚPN o Krasňany - Pozvánka na prerokovanie nezohľadnených pripomienok (151.16 Kb)
Vyvesené: 29.09.2015, zvesené: 08.10.2015


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAL KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v lehote do 02.10.2015.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky    (117.02 Kb)
Vyvesené: 18.09.2015, zvesené: 02.10.2015


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 31.08.2015 trvalý pobyt: Anna mažgútová, nar. 14.05.1960 Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu   (215.63 Kb)
Vyvesené: 04.09.2015, zvesené: 21.09.2015


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 31.08.2015 trvalý pobyt: Miroslav Mažgút, nar. 09.07.1981 Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu   (215.96 Kb)
Vyvesené: 04.09.2015, zvesené: 21.09.2015


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 31.08.2015 trvalý pobyt: Miroslav Kantor, nar. 04.01.1978 Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu   (214.21 Kb)
Vyvesené: 04.09.2015, zvesené: 21.09.2015


Verejná vyhláška - Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu v Žiline
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva nás požiadal o zverejnenie Oznámenia o predložení správy a pozvánky na vyhotovenie programu starostlivosti pre lesný celok Dubeň. Správa spolu s pripomienkami a predloženými požiadavkami na vyhotovenie programu starostlivosti bude prerokovaná dňa 18.09.2015 o 9:00 hod. v zasadačke Lesného závodu Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (518.71 Kb)
Vyvesené: 18.08.2015, zvesené: 02.09.2015


Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Verejné osvetlenie pre IBV Krasňany - časť Kút".
Dokument na stiahnutie:   Kolaudačné rozhodnutie   (435.29 Kb)
Vyvesené: 06.08.2015, zvesené: 21.08.2015


Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Rozhodnutie o umiestnení stavby "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV  a chaty Stanková, Trnková, Cigánik".
Dokument na stiahnutie:   ROZHODNUTIE   (1.01 Mb)
Vyvesené: 13.07.2015, zvesené: 28.07.2015


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany
Dokument na stiahnutie:   Záverečné stanovisko   (747.84 Kb)
Vyvesené: 11.07.2015, zvesené:   10.08.2015


Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie
Dokument na stiahnutie:   Upozornenie   (274.30 Kb)
Vyvesené: 30.06.2015,   zvesené: 11.07.2015


Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Verejné osvetlenie pre IBV Kraasňany - časť Kút". Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním nariaďuje na 21.07.2015 o 10:00 hod. na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002, I. poschodie.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou   (238.67 Kb)
Vyvesené: 25.06.2015, zvesené: 10.07.2015


Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslal na zverejnenie verejnou vyhláškou Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK". Do oznámenia je môžné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška   (604.89 Kb)
Oznámenie o strategickom dokumente   (772.96 Kb)
Vyvesené: 22.06.2015, zvesené: 07.07.2015


Verejná vyhláška
Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra, Závodská cesta 10, Žilina bude dňa 30.06.2015 od 14:00 hod do 17:00 hod v hoteli Diana v Stráži vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ.
Dokument na stiahnutie:    Verejná vyhláška   (566.99 Kb)
Vyvesené: 22.06.2015, zvesené: 30.06.2015


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stanková, Trnková, Cigánik". Ústne konanie nariaďuje na 08.07.2015 o 10:00 hod. na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou   (873.15 Kb)
Vyvesené: 18.06.2015, zvesené: 03.07.2015


Rozhodnutie - Stavebné povolenie
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zaslal na zverejnenie Rozhodnutie Stavebné povolenie na stavbu "Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry I. a II. etapa - SO 07 Verejný vodovod, SO 08 Verejná splašková kanalizácia".
Dokument na stiahnutie:   ROZHODNUTIE Stavebné povolenie   (761,02 Kb)  
Vyvesené: 17.06.2015, zvesené: 02.07.2015

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslal na zverejnenie Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020".
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraj-1
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (1.06 Mb)
Vyvesené: 10.06.2015, zvesené: 25.06.2015


Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:  Záverečný účet obce za r. 2014   (457.84 Kb)
Vyvesené: 22.05.2015, zvesené: 08.06.2015


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry I. a II. etapa - SO 07 Verejný vodovod, SO 08 Verejná splašková kanalizácia". Ústne pojednávanie  nariaďuje na 4. júna 2015 o 09:15 hod. na Okresnom úrade Žilina, III. poschodie, zasadačka OÚ Žilina.
Dokument na stiahnutie:  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí ústneho konania a nariadenie ústneho pojednávania
Vyvesené: 15.05.2015, zvesené: 30.05.2015


Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja".
Do oznámenia je môžné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" je zverejnené aj na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strat
Dokumenty na stiahnutie: 
Verejná vyhláška
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja"
Vyvesené: 04.05.2015, zvesené: 18.05.2015


Oznámenie o dražbe
Dražobník, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice zaslal na zverejnenie oznámenie o dražbe pozemkov registra "C" v k.ú. Krasňany, zapísaných na LV č. 1207 Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o dražbe
Vyvesené: 16.02.2015, zvesené: 03.03.2015


Správa o hodnotení strategického dokumentu Zmena a doplnok č. 6 ÚPN-O Krasňany
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyzval Obec Krasňany, ako obstarávateľa strategického dokumentu, na zverejnenie informácie o tomto dokumente.
Do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní od zverejnenia informácie o správe a hodnotení strategického dokumentu.na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.
Dokument na stiahnutie:   ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany - Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie    (885.08 Kb)
Vyvesené: 13.02.2015, zvesené: 12.03.2015


Verejná vyhláška
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Optické prepojenie Dolná Tižina - internet"
Dokument na stiahnutie:   KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Vyvesené: 23.01.2015, zvesené: 07.02.2015