Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
Okresný úrad Žilina zaslal na zverejnenie stavebné povolenie na stavbu "Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch".
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška - Stavebné povolenie   (1.58 Mb)
Vyvesené: 19.12.2016,  zvesené: 03.01.2017


VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška   (500.21 Kb)
Vyvesené: 15.12.2016,  zvesené: 30.12.2016


Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu
Okresný úrad Žilina nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie oznámenia o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK". Do správy a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany. Strategický dokument je zverejnený aj na stránke www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovanie integrov
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Verejné prerokovanie správy sa uskutoční dňa 03.01.2017 o 10:00 hod. na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48011 49 Žilina.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie (725.33 Kb)
Vyvesené: 14.12.2016,  zvesené: 04.01.2017


Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie rozhodnutie o dodatočnom povolení na stavbu "Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 32, prípojky inžinierskych sietí" na pozemkoch parc. č. 51, 52/1, 52/2 CKN v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška - Rozhodnutie   (1.96 Mb)
Vyvesené: 14.12.2016, zvesené:  29.12.2016


Rozpočet obce Krasňany na roky 2017-2019 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie: Rozpočet 2017 - 2019 - NÁVRH   (297.29 Kb)
Vyvesené: 02.12.2016,  zvesené: 16.12.2016


VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (399.59 Kb)
Vyvesené: 01.12.2016,   zvesené: 16.12.2016


VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (523.05 Kb)
Vyvesené: 01.12.2016,  zvesené: 16.12.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 15.12.2016.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (454.31 Kb)
Vyvesené: 30.11.2016,  zvesené:  15.12.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 13.12.2016.
Vyvesené: 28.11.2016,   zvesené:  13.12.2016


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení na stavbu "Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 32, prípojky inžinierskych sietí" na pozemkoch parc. č. 51, 52/1, 52/2 CKN v k.ú. Krasňany. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň  09.12.2016 o 09:00 hod. so stretnutím účastníkov konania na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002, I. poschodie, č. dv. 1.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška    (1.27 Mb)
Vyvesené: 23.11.2016,  zvesené:  08.12.2016


Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie rozhodnutie - povolenie odstránenia stavby "Rodinný dom č. s. 54 (pôvodné 31)" na pozemku parc. č. 151 CKN v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (1.69 Mb)
Vyvesené: 14.11.2016,   zvesené:  29.11.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.11.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky    (430.34 Kb)
Vyvesené: 14.11.2016,  zvesené: 29.11.2016


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Okresný úrad Žilina zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch". Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň  30.11.2016 o 9:30 hod., so stretnutím na Okresnom úrade Žilina, Nám. M.R.Štefánika 1,  III.poschodie, zasadačka OÚ.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (1.86 Mb)
Vyvesené: 09.11.2016,  zvesené:  24.11.2016


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020"
Okresný úrad Žilina nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja  na roky 2016 - 2020". Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o strategickom dokumente   (370.70 Kb)
Vyvesené: 07.11.2016,  zvesené:  22.11.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 14.11.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (448.02 Kb)
Vyvesené: 31.10.2016,  zvesené: 14.11.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 03.11.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (456.46 Kb)
Vyvesené: 31.10.2016,  zvesené: 03.11.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.11.2016.
Vyvesené: 26.10.2016, zvesené: 10.11.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Ivan Stražovec. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 02.11.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (465.36 Kb)
Vyvesené: 24.10.2016,  zvesené: 02.11.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAJLO KATRINEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 31.10.2016.
Vyvesené: 17.10.2016, zvesené: 31.10.2016


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o povolení odstránenia stavby
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí konania o povolení odstránenia stavby a o upustení od ústneho konania na stavbu  "Rodinný dom č. s. 54 (pôvodné 31)" na pozemku parc. č. 151 CKN v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška    (846.37 Kb)
Vyvesené: 13.10.2016,  zvesené:  28.10.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Ivan Stražovec. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.10.2016.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky    (435.92 Kb)
Vyvesené: 07.10.2016,  zvesené: 17.10.2016


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stanková, Trnková, Cigánik" na pozemkoch parc. č. ... líniová stavba k.ú. Krasňany, miestna časť Rudné. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa  25.10.2016 o 10:00 hod., so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002, I. poschodie.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou   (1.09 Mb)
Vyvesené: 06.10.2016,  zvesené: 21.10.2016


Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Varín, návrh"
Okresný úrad Žilina ako dotknutú obec nás vyzval na zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán obce Varín, návrh". Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-varin-navrh
Vyvesené: 06.10.2016,   zvesené: 21.10.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAJLO KATRINEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 18.10.2016.
Vyvesené: 03.10.2016,  zvesené: 18.10.2016


Verejná vyhláška
Daňový úrad Žilina zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Miroslav Mažgút.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška   (411.27 Kb)
Vyvesené: 30.09.2016,  zvesené:  17.10.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky (poštový poukaz) pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 20.10.2016.
Vyvesené: 26.09.2016, zvesené: 20.10.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta VLADIMÍR STANCO, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 11.10.2016.
Vyvesené: 26.09.2016, zvesené: 11.10.2016


Verejná vyhláška - Súbor protipovodňových opatrení v obci Krasňany
Dokument na stiahnutie:  Rozhodnutie   (367.56 Kb)
Vyvesené: 21.09.2016, zvesené: 06.10.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Michal Katrinec. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 07.10.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (183.16 Kb)
Vyvesené: 20.09.2016, zvesené: 07.10.2016


Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina
Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP4-2016-011818/SCH zo dňa 05.09.2016, ktorým sa schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy a vyhlasuje kategória ochranných lesov pre lesný celok Dubeň.
Dokument na stiahnutie:  Rozhodnutie OU-ZA-OOP4-2016/011818/SCH   (1.41 Mb)
Písomnosť je prístupná aj na www.minv.sk v záložke Okresný úrad Žilina. odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie.
Tabuľa inštalovaná dňa: 08.09.2016,   zrušená dňa:  23.09.2016


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Obec Dolná Tižina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 oznamuje začatie územného konania na stavbu "Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch" a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne konanie dňa 21.09.2016 o 10:00 hod., ktoré sa uskutoční na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou   (660.93 Kb)
Vyvesené: 06.09.2016, zvesené: 21.09.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 09.09.2016.
Vyvesené: 26.08.2016, zvesené: 09.09.2016


Verejná vyhláška
Daňový úrad Žilina zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Miroslav Mažgút.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška   (253.19 Kb)
Vyvesené: 22.08.2016,  zvesené:  06.09.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Anna Mažgútová. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 26.08.2016.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (211.43 Kb)
Vyvesené: 17.08.2016, zvesené: 26.08.2016


Vyhláška
Notársky úrad JUDr. Ľudmila CHodelková, 1. mája č. 5, 010 01 Žilina zaslal na zverejnenie vyhlášku o upovedomení Tibora Cigánika vo veci dedičského konania.
Dokument na stiahnutie:  VYHLÁŠKA    (291.14 Kb)
Vyvesené: 15.08.2016, zvesené:  30.08.2016


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na zverejnenie rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na navrhovanú činnosť "Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch".
Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní   (401.79 Kb)
Vyvesené: 26.07.2016, zvesené:  10.08.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Miroslav Mažgút. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 09.08.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (220.89 Kb)
Vyvesené: 25.07.2016,  zvesené: 09.08.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Ivan Stražovec. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.07.2016.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (209.57 Kb)
Vyvesené: 20.07.2016,  zvesené: 29.07.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Miroslav Mažgút. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 26.07.2016.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (250.99 Kb)
Vyvesené: 11.07.2016, zvesené: 26.07.2016


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí prác
ELSPOL-SK, s.r.o., Námestovo, ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSE-D, a.s., zaslal na zverejnenie formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí prác na zákazke "Krasňany - Rudné, rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stanková, Trnková, Cigánik".
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška    (543.70 Kb) 
Prílohy (mapy) sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Vyvesené: 04.07.2016,  zvesené:  04.08.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Michajlo Katrinec. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 18.07.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (233.57 Kb)
Vyvesené: 01.07.2016,  zvesené: 18.07.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 12.07.2016.
Vyvesené: 27.06.2016,  zvesené: 12.07.2016


Stavebné povolenie Lesná cesta Húboč (protipožiarna)
Dokument na stiahnutie: Stavebné povolenie   (363.27 Kb)
Vyvesené: 17.06.2016,  zvesené:  04.07.2016


VZN obce Krasňany 01/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
Dokument na stiahnutie:  VZN 1/2016    (329.15 Kb)
Vyvesené: 16.06.2016, zvesené:  01.07.2016


Verejná vyhláška
Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra, Závodská cesta 10, 012 36 Žilina vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ. Náhrada za užívanie poľovného revíru bude vyplácaná dňa 24.06.2016 od 13:00 hod. do 15:00 hod. v Stráži, hotel Diana.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (255.10 Kb)
Vyvesené: 14.06.2016,  zvesené:  24.06.2016


Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 1"
Okresný úrad Žilina, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 1". Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke: http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmena-doplnok
Vyvesené: 13.06.2016,  zvesené: 28.06.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Ivan Stražovec. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.06.2016.
Dokument na stiahnutieOznámenie o uložení zásielky   (234.84 Kb)
Vyvesené: 26.05.2016, zvesené: 10.06.2016


VZN obce Krasňany č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom - NÁVRH
Dokument na stiahnutieNÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2016    (330.67 Kb)
Vyvesené: 25.05.2016,  zvesené:  14.06.2016


Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 - NÁVRH
Dokument na stiahnutieZáverečný účet obce Krasňany za rok 2015    (363.29 Kb)
Vyvesené: 25.05.2016,   zvesené:  14.06.2016


Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina
Dokument na stiahnutie: Oznámenie a výzva č. OU-ZA-OOP4-2016-011818/SCH zo dňa 11.05.2016 pre lesný celok Dubeň   (1.10 Mb)
Písomnosť je zverejnená aj na www.minv.sk v záložke Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie
Tabuľa inštalovaná dňa: 16.05.2016,  zrušená dňa:  31.05.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Miroslav Mažgút. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 31.05.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (239.59 Kb)
Vyvesené: 16.05.2016, zvesené: 31.05.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej listovej zásielky pre adresáta MICHAJLO KATRINEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 25.05.2016.
Vyvesené: 10.05.2016,  zvesené: 25.05.2016


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Lesná cesta Húboč (protipožiarna)" na pozemkoch parc. č. CKN 1213, 1215/2 v k.ú. Krasňany.
Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška 1. strana
Verejná vyhláška 2. strana
Vyvesené: 09.05.2016, zvesené:  24.05.2016


Rozhodnutie o umiestnení stavby "Predĺženie optickej siete - prípojka internet"
Stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnou vyhláškou Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Predĺženie optickej siete - prípojka internet", líniová stavba v k.ú. Krasňany, miestna časť Za Hlbokým, Židovo, Pažite.
Dokument na stiahnutie:  Rozhodnutie o umiestnení stavby   (331.93 Kb)
Vyvesené: 06.05.2016,  zvesené:  23.05.2016


"Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch" - zámer
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na zverejnenie zámer "Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch". Do spisu je možné nahliadnuť (robiť jeho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.
Dokumenty na stiahnutie:
SPPO Krasňany - sprievodný list   (578.47 Kb)
SPPO Krasňany - zámer   (979.32 Kb)
SPPO Krasňany - prílohy k zámeru   (1.13 Mb)
Zámer je zverejnený aj na stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/subor-protipovodnovych-opatreni-v-krasnanoch
Vyvesené: 28.04.2016,   zvesené:  19.05.2016


Oznámenie o strategickom dokumente "PHSR Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020"
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "PHSR Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020". Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/phsr-zdruzenia-obci-mikroregion-terchovska-dolina-na-roky-2015-2020
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o strategickom dokumente PHSR Združenia obcí MTD    (309.92 Kb)
Vyvesené: 27.04.2016,  zvesené: 12.05.2016


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 15.04.2016 trvalý pobyt: Helena Mazáňová, nar. 15.01.1952. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu   (154.64 Kb)
Vyvesené: 15.04.2016,  zvesené: 30.04.2016


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Predĺženie optickej siete - prípojka internet" a súčasne nariaďuje ústne konanie dňa 02.05.2016 o 14:00 hod. na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Námestie sv. Floriána 1002.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade vo Varíne v pondelok a v stredu, počas úradných hodín.
Dokumenty na stiahnutie:  
Oznámenie 1. strana
Oznámenie 2. strana
Mapa
Vyvesené: 13.04.2016, zvesené: 28.04.2016


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách nás Dražobná spoločnosť, a.s. Gunduličova 3, Bratislava požiadala o uverejnenie Oznámenia o dobrovoľnej dražbe. Predmetom dražby je rozostavaný rodinný dom, č. LV 954, parc. č. KNC 6/18, 6/34 v k.ú. Krasňany.
Dražba sa uskutoční 09.05.2016 o 10:00 hod.. Miesto konania: Hotel Polom, P. O. Hviezdoslava 22, Žilina
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe    (309.92 Kb)
Vyvesené: 12.04.2016, zvesené: 06.05.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Jozef Krivda. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 26.04.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (452.06 Kb)
Vyvesené: 11.04.2016, zvesené: 26.04.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 13.04.2016.
Vyvesené: 29.03.2016, zvesené: 13.04.2016


"Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" - záverečné stanovisko Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja".
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  RIUS Žilinského kraja - záverečné stanovisko   (696.67 Kb)
Vyvesené: 21.03.2016, zvesené: 21.04.2016


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby "Protipožiarna lesná cesta Húboč" na pozemkoch parc. č. 1213, 1215/2, 1322/8 CKN k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:  Rozhodnutie o umiestnení stavby   (826.20 Kb)
Vyvesené: 16.03.2016, zvesené: 31.03.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Miroslav Mažgút. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 23.03.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (451.43 Kb)
Vyvesené: 08.03.2016, zvesené: 23.03.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Miroslav Mažgút, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 22.03.2016.
Vyvesené: 07.03.2016, zvesené: 22.03.2016


Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia miestneho rozvoja mikroregiónu terchovskej doliny 2014-2020"
Okresný úrad Žilina zaslal, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia miestneho rozvoja mikroregiónu terchovskej doliny 2014-2020". Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-miestneho-rozvoja-mikroregionu-terchovskej-dolina-2014-2020.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
Vyvesené: 03.03.2016,  zvesené: 18.03.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Ivan Stražovec. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 09.03.2016.
Dokument na stiahnutieOznámenie o uložení zásielky   (444.62 Kb)  
Vyvesené: 29.02.2016, zvesené: 09.03.2016


Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Miroslav Mažgút. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 25.02.2016.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (541.43 Kb)
Vyvesené: 10.02.2016,  zvesené: 25.02.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 09.02.2016.
Vyvesené: 25.01.2016, zvesené: 09.02.2016


Oznámenie o strategickom dokumente - Obec Sučany
Okresný úrad Martin zaslal na zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán obce Sučany".
Dokumenty na stiahnutie:
"Územný plán obce Sučany" - zaslanie oznámenia    (264.97 Kb) 
Oznámenie o strategickom dokumente    (640.73 Kb) 
Vyvesené: 07.01.2016, zvesené: 22.01.2016


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 22.01.2016.
Vyvesené: 07.01.2016,  zvesené: 22.01.2016