Aktuálne dianie

Vážení rodičia, na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008  Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2008  Z. z.

Dobrovoľný hasičský zbor a Obecný úrad Krasňany Vás pozývajú na Fašiangovú zabíjačku.
Kedy: v sobotu 25. februára 2017
Kde: pri požiarnej zbrojnici

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15.  decembra 2016 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.

Obec Krasňany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším srdečne pozýva všetkých seniorov našej obce na kultúrne posedenie spojené s občerstvením a kultúrnym programom. Streda 19. októbra 2016 o 16:30 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 23. septembra 2016 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.