Aktuálne dianie

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 01. decembra 2015 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Všetky deti do 12 rokov ponáhľajte sa, nech nezmeškáte návštevu Mikuláša dňa 4. decembra 2015 v Krasňanoch pred požiarnou zbrojnicou o 16:00 hod. Prinesie vám vrece plné darčekov.

Na základe Plánu preventívnych kontrol, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.09.2014, uznesením č. 61/2014, bod 6, vykoná obec preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov na ulici SNP.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 16. novembra 2015 (pondelok) o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN obce Krasňany.