Aktuálne dianie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Urbárska obec Krasňany oznamuje svojím členom, ktorí si neprevzali dividendy, že dňa 4. augusta 2021, t.j. v stredu o 15:00 hod. si ich môžu prevziať v kancelárii urbárskej obce v Amfiteátri Krasňany.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v dňoch 17.08.2021 v čase od 07:30 do 21:30 hod. a 18.08.2021 v čase od 07:30 hod. do 21:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 22. júla 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo štvrtok 15.07.2021 NEBUDE PRERUŠENÁ distribúcia elektriny

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):