Aktuálne dianie

zber papiera

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy, letáky a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v pondelok 07. novembra 2022 v čase od 06:30 hod do 17:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode v našej obci bude v stredu 12.10.2022 prerušená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., (resp. do odstránenia poruchy) na Okružnej ulici (aj bytovky), na ulici kpt. Nálepku a IBV Kút.

Nadácia SPP podporila nápad Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina, ktorého cieľom bolo vytvoriť miestnej komunite a širokej verejnosti priestor na príjemné a zmysluplné strávenie voľného času, spomalenie v uponáhľanej dobe, stretnutie s priateľmi a zároveň rozvoj zručností a pozdvihnutie povedomia o zvyklostiach, tradičných remeslách a jedlách na území mikroregiónu Terchovskej doliny. Všetko toto sa prepojí v nedeľu 9. októbra od 13:30 hod. v parku vo Varíne.

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
21. septembra 2022 (streda) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.