Aktuálne dianie

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať  26. augusta 2022 (piatok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Obecne slavnosti 28.08.2022 m

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 15.08.2022 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 330/2022 zo dňa 28.06.2022

Vzhľadom k všeobecnému poklesu výdatností vodárenských zdrojov si spoločnosť SEVAK, a.s. dovoľuje požiadať svojich odberateľov v obciach, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na potravinárske a hygienické účely.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 05.08.2022 od 06.00 hod. do odvolania.