Aktuálne dianie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. na základe:

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

DOLVAP, s.r.o. prijme zamestnanca do pracovného pomeru na pozíciu: OBSLUHA PRESÝPACÍCH STANÍC

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode v Krasňanoch na ul. SNP pri č. d. 46 bude prerušená dodávky pitnej vody v celej obci.

Základná škola s materskou školou Krasňany oznamuje, že od pondelka 08.02.2021 otvára základnú školu, materskú školu, ŠKD a ŠJ.