Aktuálne dianie

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. júna 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Oznamujeme občanom, že bolo vydané rozkopové povolenie na miestnu komunikáciu parc. č. 1312/2,3 pre investora SEVAK, a.s. Žilina na realizáciu vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany - Rudné “ v termíne od 01.06.2020 do 31.08.2020.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 25.05.2020 od 12:00 hod.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Výkup sa uskutoční v stredu 27. mája 2020

Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí jubilejný 10. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny.

Obec Krasňany v rámci preventívnych opatrení za účelom zníženia možného šírenia koronavírusu vykonala v sobotu 25. apríla 2020 dezinfekciu verejných priestranstiev obce, kde je predpoklad pohybu väčšieho počtu ľudí.