Aktuálne dianie

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, voľné pracovné miesto na pozíciu pedagogický asistent v materskej škole.

zber papiera

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy, letáky a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Od 01.07.2022 dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu. Čestné vyhlásenie je potrebné predložiť Obecnému úradu Krasňany do 31.07.2022.

Spoločnosti LIMAT Reality&Building, s.r.o. Žilina a Head Studio Reality&Development, s.r.o. Žilina majú záujem postaviť v našej obci bytový dom.

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať  28. júna 2022 (utorok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.