Aktuálne dianie

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
21. septembra 2022 (streda) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

V rámci iniciatívy MŽP SR Čisté Slovensko organizuje Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v spolupráci s obecnými úradmi a základnými školami v obciach Terchová, Belá, Stráža, Krasňany a Varín, COOP Jednotou Slovensko, Nadáciou KIA Slovakia a OZ Rozsutec Terchová

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov.

Obec Krasňany srdečne pozýva seniorov našej obce na zájazd do Bzenca, ktorý sa uskutoční v sobotu 17.09.2022. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade osobne alebo na tel. č. 041/5692 381 do 14. septembra 2022.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov