Aktuálne dianie

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15. decembra 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Rozhodnutím RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy v Krasňanoch prerušuje od 8.12.2022 (štvrtok) do 14.12.2022 (streda) z dôvodu vysokej chorobnosti a prevencie pred ďalším šírením.

Všetky dobré deti, blíži sa váš čas, o pár dní k nám zavíta dedko Mikuláš.

Obec Krasňany srdečne pozýva všetky deti od 1 do 10 rokov s trvalým pobytom v našej obci na stretnutie s Mikulášom.

Oznamujeme stravníkom školskej jedálne v Krasňanoch, že z prevádzkových dôvodov sa v dňoch 30.11. - 02.12.2022 nebude variť.
Variť sa začne v pondelok 05.12.2022.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 28. novembra 2022 (pondelok) o 15:30 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom v Krasňanoch.