Aktuálne dianie

Milí naši občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a prijaté opatrenia sme sa ako obec rozhodli venovať každému rodinnému domu 2 ks respirátorov FFP2, ktoré bude starostka spolu s poslancami našej obce Krasňany distribuovať do Vašich domácnosti v priebehu tohto víkendu, t. j. od 6.3. do 7.3.2021.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. marca 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. na základe:

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

DOLVAP, s.r.o. prijme zamestnanca do pracovného pomeru na pozíciu: OBSLUHA PRESÝPACÍCH STANÍC