Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.01.2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude od 9.1.2023 do 13.1.2023 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Silvester 2022

Vianocne prianie 2022 m

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15. decembra 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.