Aktuálne dianie

V piatok 14. januára 2022 o 12:00 hod. sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom.

Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva návrh Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce Krasňany.

Z dôvodu poruchy vodovodného potrubia bude dnes od 10:00 hod. do 13:00 hod. uzavretá cesta v lokalite Tavačov Laz. Dodávka pitnej vody nebude prerušená.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 12.01.2022 otvorený do 15:00 hod.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií.

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2021 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.01.2022 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.