Aktuálne dianie

Obec Krasňany vás srdečne pozýva na Oslavy sv. Moniky v športovom areáli Krasňany. Podujatie bude dňa 23. augusta 2015, kultúrny program začne od 14:00 hod.

Pozor zmena! Z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva sa zasadnutie prekladá na 26. júna 2015. Pôvodný termín bol 25. júna 2015.

OBEC KRASŇANY, ZŠ s MŠ KRASŇANY a G.R.L., s. r. o. Žilina pozývajú všetky detičky na oslavu DŇA DETÍ, ktorá bude v kaštieli Krasňany dňa 14. 6. 2015 o 14:00 hod. 

Obec Krasňany podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19

Milé mamy, staré  mamy a babky,  srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 17. mája 2015 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. mája 2015 (pondelok) o 16:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.