Aktuálne dianie

Dňa 21. februára 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014 Obec Krasňany podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Obec Krasňany v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zák. 50/76 Zb. v platnom znení ako i vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva Zmenu a doplnok č. 6 územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany. V tejto súvislosti podľa § 22 ods. (2), (3) a (4) zák. 50/76 Zb. v platnom znení oznamuje začatie prerokovávania návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany.

Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhláškou č. 55/2001 Z.z. obstaráva návrh Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu obce Krasňany.

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu minimálnej prepravy cestujúcich sa ruší od 15.12.2013 autobusový spoj:

Vážení občania, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov obci ukladá od 1.1.2013 zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť.