Aktuálne dianie

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 16. novembra 2015 (pondelok) o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN obce Krasňany.

Vážení spoluobčania,  obec, v ktorej žijete alebo pôsobíte, patrí do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina", ktorá sa snaží podporovať a realizovať projekty a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov na vidieku. 

Župa zisťuje záujem o nové cyklotrasy

Obecný úrad Krasňany pozýva seniorov na posedenie dňa 20. októbra 2015 o 16:00 hod. Posedenie bude v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom. Pripravený je kultúrny program, občerstvenie a príjemné posedenie.