Aktuálne dianie

Vážení občania, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov obci ukladá od 1.1.2013 zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť.

Dňa 16.12.2013 (pondelok ) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 21. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krasňany.

Dokumenty na stiahnutie:

Dňa 22.11.2013 (piatok ) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 20. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja zaslal záverečné stanovisko k procesu posudzovania strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015", ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.